Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Ordinul ANRMAP nr. 136/ 2012 - notificarea cu privire la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru

23-04-2012         Tipareste        Trimite prin email

Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 136/ 2012 privind notificarea cu privire la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 250, din 13 aprilie 2012.

Avand in vedere:
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziti e publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si comple tarile ulterioare, in temeiul art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare,
presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. -
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, in cel mult 48 de ore de la data incheierii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, o notificare cu privire la contractul de achizitie publica/acordul-cadru incheiat
(2) Transmiterea notificarii prevazute la alin. (1) se va efectua in format electronic, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.anrmap.ro (3) Modelul notificarii este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -
(1) Ofertantul declarat castigator lezat de neincheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru in termenul legal prevazut la art. 93 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, are dreptul de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
(2) Transmiterea sesizarii prevazute la alin. (1) se va efectua in format electronic, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.anrmap.ro (3) Modelul sesizarii este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Cristina Traila
Bucuresti, 6 aprilie 2012.
Nr. 136.Anexa Nr. 1


- Model –
NOTIFICARE
cu privire la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru
SECTIUNEA I
Autoritatea contractanta

I.1. Denumire oficiala: ................................................................................................................
I.2. Detalii autoritate contractanta:
Adresa ................................................................................................................................................. (strada, localitatea, judetul)
CUI: ...................................................................
Persoana de contact: ....................................... .
Adresa de e-mail: ................................................. .
Telefon: .................................... .
Fax: ......................................... .
I.3. Tipul autoritatii contractante: ..........................................................................................................
Utilitati: Da/Nu
Daca Nu, se alege:
□□□□□□□Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale ori locale ale acestora
□ Agentie/Birou national sau federal
□ institutie publica de interes national subordonata unui minister
□ companie/societate comerciala/regie nationala in coordonarea unui minister
□ Autoritate regionala sau locala
□ judet
□ municipiu
□ oras
□ comuna
□ asociatie de dezvoltare intercomunala
□ Agentie/Birou regional sau local
□ institutie publica de interes judetean/local
□ companie/societate comerciala/regie nationala in coordonarea unui consiliu judetean/local
□ Organism de drept public
□ Institutie/Agentie europeana sau organizatie internationala
□ Altele (precizati): ............................................................................................................... ..
I.4. Atribuirea contractului in numele altor autoritati contractante:
□ Da □ Nu
(Daca Da, se vor completa informatii suplimentare privind respectivele autoritati contractante, respectiv denumirea autoritatii contractante si motivul pentru care atribuie in numele acesteia din urma.)
SECTIUNEA a II-a
Obiectul contractului

II.1. Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta: .....................................................................................................................................
II.2. Tipul contractului/acordului-cadru:
□ Lucrari □ Produse □ Servicii
II.3. Codul CPV:
□ Principal: ...................................................................................................................
□ Suplimentare: .................................................................................................................. .
SECTIUNEA a III-a
Procedura

III.1. Tipul procedurii
□ Cerere de oferte
□ Licitatie deschisa
□ Licitatie restransa
□ Licitatie restransa accelerata
□ Dialog competitiv
□ Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
□ Negociere accelerata
□ Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2. Numarul invitatiei/anuntului de participare publicata/publicat in Sistemul electronic de achizitii publice: ....................................................................................................................................... .

NOTA: In situatia in care se bifeaza „Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare conform art. 122 lit. i) si j) sau art. 252 lit. j) si k)”, se vor mentiona obligatoriu numarul anuntului/invitatiei de participare initiale si numarul anuntului de atribuire a contractului initial.
III.3. Procedura este impartita pe loturi:
□ Da □ Nu
Daca Da: Numar de loturi atribuite: ................................................................................. .

SECTIUNEA a IV-a
Atribuirea contractului (sectiune repetitiva pentru fiecare lot atribuit
in functie de numarul de loturi atribuite completat mai sus)
IV.1. Numarul contractului/acordului-cadru:
Contract nr. .................... Denumire: ......................................... . Lot: ................
IV.2. Termenul cuprins intre data deschiderii ofertelor si stabilirea ofertei castigatoare: . . zile
IV.3. Data deciziei de atribuire a contractului: ................................... .. (zz/ll/aaaa)
IV.4. Data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii: ........................................ .. (zz/ll/aaaa)
IV.5. Data incheierii contractului/acordului-cadru: .................................... (zz/ll/aaaa) IV.6.
Motivele care au condus la depasirea termenului prevazut la art. 93 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare (daca este cazul): ................................................................................................................................
IV.7. Valoarea contractului/acordului-cadru:
Valoarea: ...................................................................................................................................... Moneda: EUR/USD/RON IV.
8. Numele si adresa operatorului economic in favoarea caruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului/acordului-cadru:
Denumirea oficiala/adresa/localitatea/judetul/tara/telefonul: ............................. .
CUI: .........................................

SECTIUNEA a V-a
Informatii suplimentare
V.1. Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:
□ Da □ Nu
(daca Da) Trimitere la proiect (e) si/sau program (e):.................................................................................................................................... (lista)
V.2. Procedura verificata de Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice
□ Nu □ Da, din care: cu observatii [ ] fara observatii [ ]
Anexa nr. 2

- Model –
SESIZARE
referitoare la intarzierea incheierii contractului de achizitie publica/acordului-cadru
SECTIUNEA I
Informatii referitoare la operatorul economic declarat castigator lezat de neincheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru in termenul prevazut la art. 93 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
Denumirea oficiala: ............................................................................................................ Adresa: ............................................................................................................................... .. Localitatea: ..................................... .. Codul postal: ........ Tara: ............. ........ E-mail: ........................................................................................ Telefonul: .................... . Adresa de internet (URL): ........................................................ ...... Fax: ............... ......
CUI: ........................................ .
SECTIUNEA a II-a
Informatii privind autoritatea contractanta care a organizat procedura de atribuire al carei castigator a fost desemnat
Denumirea oficiala: ............................................................................................................ Adresa: ............................................................................................................................... .. Localitatea: ................................... .. Codul postal: .............. Tara: ............. ............. E-mail: ........................................................................................ Telefonul: .................... . Fax: ............
SECTIUNEA a III-a
Informatii privind procedura de atribuire
III.1. Numarul invitatiei/anuntului de participare publicata/publicat in Sistemul electronic de achizitii publice:
.........................................................................................................................................
III.2. Tipul contractului/acordului-cadru ce urma a fi incheiat:
□ Lucrari □ Produse □ Servicii
III.3. Codul CPV:
□ Principal: .....................
□ Suplimentare: .......................
SECTIUNEA a IV-a
Atribuirea contractului
IV.1. Data primirii comunicarii privind rezultatul procedurii:
......................................................................................................................................
IV.2. Daca autoritatea contractanta a comunicat motivele care au condus la depasirea termenului prevazut la art. 93 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt acestea:
.......................................................................................................................................
SECTIUNEA a V-a
Informatii suplimentare
Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:
□ Da □ Nu (daca Da) Trimitere la proiect (e) si/sau program (e):.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE