Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

DECIZIE nr. 131 din 20 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

26-03-2007         Tipareste        Trimite prin email

DECIZIE nr. 131 din 20 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului Ioan Vida - preşedinte Nicolae Cochinescu - judecător Aspazia Cojocaru - judecător Acsinte Gaspar - judecător Kozsokar Gabor - judecător Petre Ninosu - judecător Ion Predescu - judecător Tudorel Toader - judecător Ion Tiucă - procuror Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, excepţie ridicată de Tudora Pintea în Dosarul nr. 2.160/2005 al Judecătoriei Târgu Mureş. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent arată că părţile Zamfira Aldea, Smaranda Ilea şi Septimiu Ilea au depus la dosarul cauzei note scrise prin care solicită respingerea excepţiei ca inadmisibilă. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 12 decembrie 2005, pronunţată în Dosarul nr. 2.160/2005, Judecătoria Târgu Mureş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. Excepţia a fost ridicată de Tudora Pintea într-o cauză având ca obiect judecarea unei acţiuni în constatarea vicierii consimţământului dat de către un coproprietar la schimbarea destinaţiei unui imobil-construcţie ce a făcut obiectul unui contract de vânzare-cumpărare disimulat sub forma promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, cu scopul eludării dispoziţiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995. În motivarea excepţiei autoarea acesteia susţine, în esenţă, că textul de lege criticat contravine principiului constituţional al protecţiei proprietăţii private, deoarece inalienabilitatea temporară a unui bun încalcă dreptul de dispoziţie al proprietarului. Judecătoria Târgu Mureş apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate. Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constituţional, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele: Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate. Potrivit motivării excepţiei, obiectul acesteia îl reprezintă prevederile art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, potrivit cărora "Apartamentele dobândite în condiţiile alin. 1 nu pot fi înstrăinate 10 ani de la data cumpărării". În opinia autoarei excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor art. 44 - Dreptul de proprietate privată. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele: Textul de lege criticat instituie o incapacitate temporară de înstrăinare a locuinţelor ce au fost dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. Astfel, potrivit art. 9 alin. 8 din legea criticată, chiriaşii care au cumpărat apartamentele ce nu s-au restituit fn natură foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, în condiţiile art. 9 alin. 1 din Legea hr. 112/1995, nu le pot înstrăina timp de 10 ani de la data cumpărării. Această interdicţie temporară de înstrăinare reprezintă o limitare a unuia dintre atributele dreptului de proprietate, şi anume dispoziţia. Limitarea este în deplină conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituţie, potrivit cărora "Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege". Aşa fiind, conform art. 61 alin. (1) din Constituţie, legiuitorul are dreptul de a decide instituirea unei asemenea interdicţii temporare de înstrăinare, interdicţie care, de altfel, era cunoscută de autorul excepţiei încă din momentul în care a optat pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei deţinute, până în acel moment, în calitate de chiriaş. Acesta este sensul în care s-a pronunţat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 304 din 10 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003, şi prin Decizia nr. 547 din 6 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 24 august 2006. Soluţiile pronunţate în deciziile menţionate, precum şi considerentele pe care acestea s-au bazat îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţă, întrucât nu au fost aduse elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

Rezolvare:CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, excepţie ridicată de Tudora Pintea în Dosarul nr. 2.160/2005 al Judecătoriei Târgu Mureş. Definitivă şi general obligatorie. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 februarie 2007. -****- PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA Magistrat-asistent, Irina Loredana Gulie Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 179 din data de 14 martie 2007

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE