Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

DECIZIE nr. 158 din 27 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

21-03-2007         Tipareste        Trimite prin email

DECIZIE nr. 158 din 27 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată Ioan Vida - preşedinte Nicolae Cochinescu - judecător Aspazia Cojocaru - judecător Acsinte Gaspar - judecător Kozsokar Gabor - judecător Petre Ninosu - judecător Ion Predescu - judecător Şerban Viorel Stănoiu - judecător Tudorel Toader - judecător Antonia Constantin - procuror Florentina Geangu - magistrat-asistent Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie ridicată de Societatea Comercială "International Lazar Company" - S.R.L din comuna Bascov în Dosarul nr. 6.054/2006 al Judecătoriei Piteşti, precum şi de Gheorghe Mustăţea şi Elena Mustăţea în Dosarul nr. 13.339/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. La apelul nominal se prezintă Gheorghe Mustăţea şi Elena Mustăţea, precum şi partea Societatea Comercială "Albert Comipex" - S.R.L. din Piteşti, lipsind Societatea Comercială "International Lazar Company" - S.R.L. din comuna Bascov, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 2.326 D/2006 la Dosarul nr. 2.131 D/2006, mai înainte înregistrat, având în vedere că obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate este identic. Părţile prezente şi reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condiţiile conexării dosarelor. Reţinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea celor două dosare. Cauza fiind în stare de judecată, Gheorghe Mustăţea şi Elena Mustăţea solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 încalcă prevederile constituţionale ale art. 44 din Constituţie referitoare la dreptul de proprietate privată. Pe de altă parte, reprezentantul Societatea Comercială "Albert Comipex" - S.R.L. din Piteşti solicită respingerea excepţiei, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale. CURTEA, având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin Încheierea din 19 septembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 6.054/2006, Judecătoria Piteşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie ridicată de Societatea Comercială "International Lazar Company" - S.R.L. din comuna Bascov. De asemenea, prin încheierea din 2 noiembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 13.339/302/2006, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie ridicată de Gheorghe Mustăţea şi Elena Mustăţea. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 6.054/2006 al Judecătoriei Piteşti, autoarea acesteia susţine că "prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 s-a instituit o procedură derogatorie care dă posibilitatea creditorului ca în baza unui minim de probe să obţină o hotărâre de obligare a debitorului la plata sumelor solicitate, în condiţiile în care se limitează dreptul de administrare a probelor de către debitor, care este lipsit de mijlocele de apărare puse la dispoziţie prin normele de drept comun. Prin această limitare a dreptului de a administra întregul material probator considerat necesar, legiuitorul a limitat abuziv dreptul debitorului de a avea un proces echitabil, limitându-se implicit şi dreptul la apărare. Aceeaşi limitare se regăseşte şi în judecarea cererii în anulare, pârâtul debitor aflându-se în imposibilitate de a administra alte categorii de probe". De asemenea, în Dosarul nr. 13.339/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, autorii acesteia susţin că dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 încalcă prevederile constituţionale referitoare la dreptul de proprietate privată. Judecătoria Piteşti şi Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate nu contravin prevederilor constituţionale, aşa cum a statuat şi Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele: Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001), aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002), cu modificările şi completările ulterioare. Autorul excepţiei Societatea Comercială "International Lazar Company" - S.R.L. din comuna Bascov susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 21 alin. (1), (2) şi (3) privind accesul liber la justiţie şi în art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare. De asemenea, autorii excepţiei Gheorghe Mustăţea şi Elena Mustăţea susţin că dispoziţiile legale atacate contravin prevederilor art. 44 din Constituţie referitoare la dreptul de proprietate privată. Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că a fost sesizată în numeroase cazuri cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001, în ansamblu, ori a principalelor dispoziţii ale acesteia, criticile de neconstituţionalitate fiind similare cu cele din cauza de faţă. Astfel, prin Decizia nr. 219/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005, Curtea a statuat, în esenţă, că Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială, simplificată şi accelerată pentru recuperarea creanţelor al căror caracter cert, lichid şi exigibil rezultă din înscrisuri, iar acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de probă utilizabile la înscrisuri, în prima fază, completate ulterior cu explicaţiile şi lămuririle date de părţi, limitarea fiind deopotrivă valabilă pentru ambele părţi, în condiţii identice pentru exercitarea dreptului la apărare. Cu privire la susţinerile referitoare la pretinsa încălcare a dreptului la un proces echitabil, prevăzut de art. 21 din Constituţie, prin Decizia nr. 497/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005, Curtea a reţinut că textele de lege criticate conţin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituţie, evident cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Referitor la căile de atac, s-a reţinut, pe de o parte, că ordonanţa constituie titlu executoriu, iar împotriva acestuia debitorul poate formula contestaţie la executare potrivit normelor Codului de procedură civilă, iar pe de altă parte, că ordonanţa nu are autoritate de lucru judecat faţă de fondul raporturilor juridice dintre părţi. De asemenea, în ceea ce priveşte critica referitoare la pretinsa încălcare a dreptului de proprietate, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002, s-a reţinut că "executarea oricărei obligaţii de a da determină în mod direct diminuarea patrimoniului celui obligat să dea. În toate cazurile în care o asemenea obligaţie se execută, chiar şi în mod silit, pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prevăzută cu formulă executorie, atingerea adusă dreptului de proprietate, prin diminuarea patrimoniului datornicului, se înscrie în limitele prevederilor constituţionale. De altfel, învestirea hotărârii judecătoreşti cu formulă executorie se poate face numai după epuizarea tuturor căilor ordinare de atac ori după expirarea termenului pentru exercitarea acestora, ceea ce asigură tuturor părţilor un tratament egal şi posibilitatea formulării unor apărări adecvate. Chiar şi după momentul dispunerii sau al începerii executării, partea care se consideră nedreptăţită are dreptul să introducă, în faţa instanţei de executare, contestaţie la executare". Neintervenind elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, argumentele şi soluţia acestor decizii sunt valabile şi în prezenta cauză. Faţă de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992,

Rezolvare:CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie ridicată de Societatea Comercială "International Lazar Company" - S.R.L. din comuna Bascov în Dosarul nr. 6.054/2006 al Judecătoriei Piteşti, precum şi de Gheorghe Mustăţea şi Elena Mustăţea în Dosarul nr. 13.339/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. Definitivă şi general obligatorie. Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 februarie 2007. -****- PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA Magistrat-asistent, Florentina Geangu Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 188 din data de 19 martie 2007

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE