Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

DECIZIE nr. 172 din 27 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 şi art. 68 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

20-03-2007         Tipareste        Trimite prin email

DECIZIE nr. 172 din 27 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 şi art. 68 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului Ioan Vida - preşedinte Nicolae Cochinescu - judecător Aspazia Cojocaru - judecător Kozsokar Gabor - judecător Acsinte Gaspar - judecător Petre Ninosu - judecător Ion Predescu - judecător Şerban Viorel Stănoiu - judecător Tudorel Toader - judecător Antonia Constantin - procuror Doina Suliman - magistrat-asistent-şef Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 şi 68 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Roty Impex" - S.R.L. din Panciu în Dosarul nr. 1.112/121/2006 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ. La apelul nominal se prezintă avocatul Vasile Cătălin Sava, pentru autorul excepţiei, şi avocatul Cătălin Panţuru, pentru partea Societatea Comercială "George Company" - S.R.L. din Galaţi. Lipseşte partea Banca Romexterra - S.A. din Galaţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Avocatul autorului excepţiei solicită admiterea acesteia pentru motivele invocate în faţa instanţei de judecată. Avocatul părţii prezente solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, face referire la deciziile Curţii Constituţionale nr. 1/1994 şi nr. 312/2006. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 18 decembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 1.112/121/2006, Tribunalul Galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 şi 68 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului. Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Roty Impex" - S.R.L. din Panciu cu ocazia soluţionării cererii de opoziţie formulate împotriva Sentinţei nr. 2.304 din 28 martie 2006, pronunţată de Judecătoria Galaţi în Dosarul nr. 3.335/2006, în contradictoriu cu Societatea Comercială "George Company Impex" - S.R.L. din Galaţi. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (3) şi ale art. 24. În acest sens, arată că art. 67 din Legea nr. 59/1934 este neconstituţional, "în condiţiile în care restrânge în mod vădit nejustificat sfera persoanelor care participă la judecată, respectiv doar cel care a formulat cererea de anulare". Cât priveşte art. 68 din aceeaşi lege, autorul excepţiei consideră că este "mai presus de orice evidenţă caracterul inechitabil al acestei proceduri", care "produce consecinţe în ceea ce priveşte termenul de exercitare a opoziţiei şi motivele căii de atac", deoarece hotărârea de anulare a cecului este publicată în Monitorul Oficial al României şi nu este comunicată direct persoanelor care au drepturi sau obligaţii derivând din cec. Instanţa de judecată apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei şi ale părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele: Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi constituie dispoziţiile art. 67 şi 68 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial nr. 100 din 1 mai 1934. Art. 67 din lege a fost modificat prin art. 3 pct. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993 pentru modificarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi a Legii nr. 59/1934 asupra cecului, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie 1994. În urma acestor modificări, dispoziţiile de lege criticate au următoarea redactare: - Art. 67: "În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a cecului, posesorul va putea înştiinţa despre aceasta pe tras şi să solicite anularea titlului printr-o cerere adresată preşedintelui judecătoriei de la locul de plată a cecului. Cererea va trebui să arate menţiunile esenţiale ale cecului. Preşedintele judecătoriei, după examinarea cererii şi a elementelor produse, ca şi a dreptului posesorului, va pronunţa în cel mai scurt timp posibil o ordonanţă prin care, specificând datele cecului, îl va declara nul în mâinile oricui s-ar găsi şi va autoriza a se face plata cecului după 15 zile de la publicarea ordonanţei în Monitorul Oficial al României, dacă între timp deţinătorul cecului nu a făcut opoziţie. Ordonanţa trebuie să fie notificată atât trăgătorului, cât şi trasului şi publicată în Monitorul Oficial al României, la cererea şi pe cheltuiala petiţionarului. Cu toată înştiinţarea, plata cecului făcută deţinătorului mai înainte de notificarea ordonanţei liberează pe tras de obligaţia de plată."; - Art. 68: "În termen de 15 zile de la publicarea ordonanţei în Monitorul Oficial deţinătorul cecului va putea face opoziţie în contra acestei ordonanţe, opoziţie ce se va comunica petiţionarului, trasului şi trăgătorului, odată cu citarea lor înaintea tribunalului locului de plată." În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (3), referitoare la dreptul la un proces echitabil, şi ale art. 24, referitoare la dreptul la apărare. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că textele de lege criticate reglementează o procedură specială, aplicabilă numai în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii cecului. Într-o atare împrejurare, instanţa de judecată este obligată să dispună notificarea şi publicarea ordonanţei prin care se declară nul cecul în mâinile oricui s-ar găsi. Instituirea acestei proceduri este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, precum şi modalităţi de exercitare a drepturilor procedurale. Soluţia legislativă adoptată de legiuitor nu relevă niciun fine de neconstituţionalitate, drepturile şi garanţiile procesuale pentru realizarea accesului liber la justiţie, a dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la apărare nefiind înfrânte. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

Rezolvare:CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 şi art. 68 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Roty Impex" - S.R.L. din Panciu în Dosarul nr. 1.112/121/2006 al Tribunalul Galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ. Definitivă şi general obligatorie. Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 februarie 2007. -****- PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA Magistrat-asistent-şef, Doina Suliman Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 190 din data de 20 martie 2007

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE