Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Litigiu comercial - Pretentii

03-06-2006         Tipareste        Trimite prin email

ROMANIA TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA A VI-A COMERCIALA SENTINTA COMERCIALA Pe rol solutionarea cauzei comerciale formulate de reclamanta SC D SRL in contradictoriu cu parata SC G SA avand ca obiect pretentii. TRIBUNALUL Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Buftea , astfel cum a fost precizata, reclamanta SC D SRL a solicitat, in contradictoriu cu parata SC G SA, obligarea la plata sumei de 856.156.548 lei, reprezentand rest pret contractual si lucrari suplimentare, precum si a penalitatilor de 0,1% pe zi de intarziere aferente acestor sume, rezilierea contractului nr. X , restituirea exemplarului rosu din facturile predate( nr. 4…. si 4….. din 2004), precum si a actelor ce i-au fost puse la dispozitie, in vederea finalizarii lucrarii. In sustinerea actiunii a aratat ca intre reclamanta , in calitate de antrepenor si parata, in calitate de beneficiar, s-a incheiat contractul de antrepriza sus mentionat , in baza caruia parata avea obligatia de a achita suma de 14.780 Euro + TVA, conform facturii nr. 4…/7. lei), precum si contravaloarea lucrarilor suplimentare solicitate , de 133.482.586 lei. Suma facturata nu a fost achitata pana in prezent , desi finalizarea montajului s-a efectuat inca de la sfarsitul lunii iulie 2004 , actele fiind intocmite in prima zi lucratoare, 02.08.2004, drept pentru care s-a formulat prezenta cerere de recuperare si a penalitatilor. Totodata, desi s-a luat in permanenta legatura cu parata , reprezentantul acesteia a adoptat o atitudine de evitare, mai mult, a refuzat rambursarea exemplarului rosu al facturilor inmanate in vederea achitarii. In drept, a invocat dispozitiile art. 1073 si urmatoarele Cod civil si a solicitat administrarea probelor cu inscrisuri si martori. Parata a formulat intampinare prin care a invocat exceptia necompetentei materiale a judecatoriei, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata , invederand ca parata nu poate pretinde plata nr. 3 in valoare de 14.780 Euro + TVA, intrucat nu si-a indeplinit obligatia de executare a lucrarilor conform prevederilor contractuale. Astfel, reclamanta parata a emis factura nr. 4… reprezentand plata nr. 3 la 02.08.2004, or, conform clauzei 4 din contract, aceasta trebuia emisa la finalizarea montajului, in conditiile in care reprezentantii celor doua societati s-au prezentat pe santier la 06.08.2004 si au constatat ca lucrarea nu se poate receptiona, dovada ca notificarea antrepenorului prin care invita beneficiarul la receptia lucrarilor a fost comunicata acesteia la 13.09.2004, cu o intarziere de aproximativ 3 luni fata de termenul prevazut in contract pentru executia montajului. Pe cale reconventionala, astfel cum a fost precizata sub aspectul catimii obiectului, a solicitat rezilierea contractului de antrepriza si obligarea la plata penalitatilor de 7.999.3 euro, pentru perioada 30.06-29-09.2004, potrivit art. 8 pct. 1 din contract, care dispune ca nepredarea lucrarii din motive imputabile antrepenorului conduce la o penalizare de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea contractului pentru urmatoarele zile pana la predarea lucrarilor. In drept, a invocat dispozitiile art. 115 si urmatoarele Cod pr.civ, art. 969 si 1073 Cod civil si a solicitat administrarea probelor cu inscrisuri si interogatoriu. Judecatoria Buftea a admis exceptia de necompetenta materiala si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti-Sectia a VI-a Comerciala, retinand natura comerciala a litigiului si caracterul neevaluabil in bani al capatului principal al actiunii introductive, precum si incidenta dispozitiilor art. 890 Cod Comercial si 2 alin. 1 lit a) Cod pr. civ. Cercetand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul retine urmatoarele: La data de 14.05. 2004, intre reclamanta, in calitate de antrepenor si parata , in calitate de beneficiar, s-a semnat contractul de antrepriza nr. X avand ca obiect vanzarea de catre antrepenor a materialelor necesare executarii unei structuri metalice, conform proiectului de executie nr. Y si montajul acestora , la valoarea totala de 73.870 Euro + TVA, platile urmand a se efectua in lei, la cursul BNR din ziua platii, astfel: -avans in valoare de 30% , la semnarea contractului; -36.930 + TVA – la livrarea structurii; -14.780 Euro + TVA –la finalizarea montajului, plata ce face obiectul prezentei cauze. Prin capitolul V, partile au prevazut termenul de livrare la 4 saptamani de la achitarea avansului, iar termenul de executie, la 6 saptamani, din interpretarea coroborata a clauzelor contractului, rezultand ca acesta curge de la data incheierii contractului, iar nu de la finalizarea livrarii materialelor, concluzie atrasa de dispozitiile art.5.1 privitoare la finalizarea livrarii, cat is de cele referitoare la obiectul contractului, care autorizeaza efectuarea montajului pe masura livrarii. Prin urmare, lucrarea trebuia finalizata la data de 25.06.2004, insa la data de 22.06.2004, prin adresa inregistrata cu numar de iesire 3534, beneficiarul prin reprezentant legal emite comanda de executare a 300 saibe, pe baza careia, la data de 24.06.2004 proiectantul emite dispozitia de santier nr. 2, de modificare si completare a lucrarilor, operatiuni in legatura cu care nu s-a dovedit si nici sustinut ca reprezinta remedieri al caror cost cade in sarcina beneficiarului, conform clauzei 7.7 din contract, mai mult, se recomanda decontarea operatiunilor prevazute la pct. 4 din dispozitia de santier apreciindu-se ca reprezinta o eroare din partea proiectantului. Din aceasta perspectiva si in considerarea regulilor de formare a contractelor in materie comerciala, prin oferta urmata de executare, nu se poate sustine ca nu e datorata contravaloarea lucrarilor suplimentare solicitate, intrucat acestea nu ar face obiectul contractului de antrepriza. Totodata, in conditiile solicitarii suplimentarii lucrarilor prin adresa emisa cu trei zile inaintea expirari termenului de executie si emiterii dispozitiei de santier nu numai o zi inaintea aceleiasi date, nu s-a probat ca prelungirea perioadei de realizare a lucrarii pana la data de 02.08.2004 ar fi nejustificata si imputabila antrepenorului, pentru a da nastere dreptului beneficiarului la penalitati de 0,1% pe zi de intarziere, conform art. 8.2 din contract. Astfel, conform depozitiei martorului N. care a participat la efectuarea lucrarii executate de reclamanta pentru parata la O. aceasta s-a incheiat la data de 02.08.2004, la care muncitorii si-au ridicat si uneltele , conform clauzei art. 6.6 din contract , aceasta fiind si data emiterii facturilor in cauza, predate in aceeasi zi conform declaratiei martorului, dirigintelui de santier, care are calitatea de reprezentant al beneficiarului-parat cat priveste executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de antrepriza nr. X. In conditiile in care martorul aratat a invederat ca sefului de santier al paratei i-au fost inmanate facturi, iar aceasta nu a prezentat inscrisurile primite, facand chiar referire in cuprinsul la factura nr. 4…… emisa la 02.08.2004, potrivit dispoziilor art. 172 si 174 Cod pr.civ, instanta va socoti dovedite pretentiile reclamantei cu privire la predarea si continutul celor doua facturi, nr. 4….. pentru valoarea de 722.663.962 ROL , reprezentad rest pret contractual si r. 4…../2004, pentru suma de 133.482.586 ROL, facturata cu titlu de contravaloare lucrari suplimentare. Cat priveste restul actelor a caror restituire s-a solicitat de catre reclamanta(procesul verbal de terminare a lucrarilor , certificat de calitate si conformitate pentru structura metalica, proces verbal de receptie calitativa), aceasta nu a facut in nici un fel dovada predarii lor reprezentantului paratei. In acest context, nu poate fi retinuta drept concludenta depozitia martorului I., intrucat acesta adeclarat constant ca nu poate preciza data la cre l-a insotit pe santier pe reprezentantul societatii parate pentru constatarea finalizarii lucrarilor si nici daca acesta sau dirigintele de santier au primit facturi ori alte documete care se intocmesc la terminarea lucrarii, pentru receptia acesteia. Fata de ansamblul probelor administrate in cauza nu se pot retine nici apararile paratei legate de neexecutarea culpabila sau la termen a obligatiilor asumate de reclamanta, nici o proba nefiind administrata in sprijinul afirmatiei legate de constatarea comuna a neterminarii lucrarii la data de 06.08.2004 emisa de reclamanta nu face dovada in acest sens, in cuprinsul acesteia fiind specificata aceeasi data de 02.08.2004 de finalizare a lucrarilor si predare a actelor, notificarea fiind justificata prin atitudinea culpabila a paratei de a nu se fi prezentat la data terminarii lucrarilor pentru perfectarea actului final de predare-primire a acestora. In considerarea celor expuse, actiunea se va admite in parte si, in aplicarea dispozitiilor art. 969, 1073 si urmatoarele Cod civil, sa va obliga parata la plata catre reclamanta , a sumei de 1.087.305.698 ROL, reprezentand rest pret contractual si contravaloare lucrari suplimentare, respectiv, fata de exigibilitatea acesteia la data finalizarii lucrarilor , penalitati de 0,1% pe zi de intarziere aferente celor doua sume, solicitate pentru perioada 02.08.2004-02.08.2005. Se va obliga parata la restituirea catre reclamanta a duplicatului (exemplarul rosu) al facturilor nr. 4… si 4… din 2004 si se va respinge ca nefondat, capatul de cerere privind inapoierea exemplarului rosu apartinand reclamantei din celelalte acte pretins puse la dispozitia paratei, luandu-se act de renuntarea la solutionarea capatului de cerere privind rezilierea contractului de antrepriza. Se va respinge cererea reconventionala, ca nefondata, si in aplicarea dispozitiilor art. 274 Cod.pr.civ., se va obliga parata la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in valoare de 45.339.114 ROL, reprezentand taxe judiciare de timbru aferente pretentiilor incuviintate si onorariu avocat.

Rezolvare:PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE: Admite in parte actiunea principala formulata de reclamanta SC D. SRL, cu sediul in B. in contradictoriu cu parata SC G. SRL, cu sediul in O. Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 1.087.305.698 ROL, reprezentand rest pret contractual (722.663.962 ROL), contravaloare lucrari suplimentare(133.482.586 ROL) si penalitati de 0,1% pe zi de intarziere aferente acestor sume, calculate pentru perioada 02.08.2004-02.05.2005. Obliga parata la restituirea catre reclamanta a exemplarului rosu al facturilor nr. 4… si 4… din 02.08.2004. Respinge ca nefondat, capatul de cerere privind inapoierea de catre parata a exemplarului apartinand reclamantei din celelalte acte pretins puse al dispozitia paratei. Ia act de renuntarea la solutionarea capatului de cerere privind rezilierea contractului 26/ 2004. Respinge cererea reconventionala , ca nefondata. Obliga parata la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in valoare de 45.339.114 ROL, reprezentand taxe judiciare de timbru raportat la pretentiile incuviintate si onorariu avocat. Cu apel in termen de 15 zile de la comunicare.

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE