Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Contract de distributie exclusiva

22-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

DE DISTRIBUŢIE EXCLUSIVĂ 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE Art. 1 Societatea comercială ........................................................................................... cu sediul în ........................................ înregistrată ........................................................................................ având numărul ....................................... deschis la ........................... reprezentată legal prin domnul/doamna .......................... cu funcţia ....................................... cetăţean ...................... posesor act de identitate/paşaport ............................................................................... în calitate de VÂNZĂTOR şi Societatea comercială ............................................................................................ cu sediul în ........................................ înregistrată ......................................................................................... având numărul ....................................... deschis la ........................... reprezentată legal prin domnul/doamna .......................... cu funcţia ....................................... cetăţean ...................... posesor act de identitate/paşaport ............................................................................... în calitate de DISTRIBUITOR 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 2 Vânzătorul acordă distribuitorului dreptul de desfacere exclusivă a produselor vânzătorului, prevăzute în anexa nr.1, în cadrul teritoriului pe care l-am stabilit, şi anume ........................ iar distribuitorul acceptă acest drept în condiţiile stipulate mai jos. Pe durata acestui contract, vânzătorul îl va aproviziona pe distribuitor în mod continuu. Art. 3 Distribuitorul va desface produsele prevăzute în anexa 1 din în prezentul contract, pentru aceasta fiind necesar să depună toate eforturile şi să urmărească creşterea segmentului de piaţă ocupat cu aceste produse. 3. PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNŢELESUL TERMENILOR PRODUSE, TERITORIU Art. 4 Prin produse părţile contractante înţeleg toate produsele nominalizate în anexa nr. 1 la prezentul contract. Art. 5 Prin teritoriu părţile contractante înţeleg aria geografică .............................. în care distribuitorul va revinde produsele cumpărate de la vânzător. Vânzătorul nu va numi în teritoriu, pe toată durata contractului, un alt distribuitor pentru produsele nominalizate în anexa nr. l. De asemenea, vânzătorul va comunica distribuitorului orice cerere de ofertă sau comandă provenită de la terţi aflaţi în teritoriu. În mod reciproc, distribuitorul va comunica vânzătorului orice comandă sau cerere de ofertă primită de la terţii aflaţi în teritoriu. 4. DURATA CONTRACTULUI Art. 6 Contractul se încheie pe o durată de ......................... începând cu data de ............. până la data de .................... Art. 7 Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract, scop în care pot încheia un act adiţional scris şi semnat de ambele părţi. 5. CANTITĂŢI MINIME DE PRODUSE Art. 8 Distribuitorul va cumpăra pe toată durata contractului, în etape (tranşe lunare/trimestriale/ semestriale): (se precizează cantitatea/valoarea pe fiecare etapă)...................................................... produsele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract. Cantitatea/valoarea totală minimă de produse cumparate de distribuitor va fi de:..................................................................... Art. 9 În cazul în care produsele nu se vând, cantitatea prevazută în prezentul contract poate fi modificată prin acordul scris al părţilor. Art. 10 În cazul în care produsele nu se vând, după ce părţile au convenit la micşorarea cantităţii, vânzătorul are dreptul să rezilieze prezentul contract cu condiţia notificării prealabile şi acordarea unui preaviz de minimum .....:........ zile. 6. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ Art. 11 Preţurile produselor sunt cele înscrise în anexa nr. 1 la prezentul contract. Preţurile includ accize, taxe vamale, T'VA, cheltuieli de transport, expediere, încărcare, descărcare etc. Preţurile pot fi modificate numai prin acordul scris al părţilor. Oricare din părţile contractante care solicită modificarea preţului se obligă să notifice prealabil celeilalte părţi, cu acordarea unui preaviz de ................................. zile. Art. 12 Distribuitorul va achita vânzătorului preţul produselor cumpărate, astfel: a). datele plăţii ................................................................................................ b). locul plăţii .................................................................................................. c). modalitatea de plată:.................................................................................. 7. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE Art. 13 Distribuitorul se obligă: a)să cumpere produsele de la vânzător şi să le desfacă prin revânzare în nume şi cont propriu; b)să nu acţioneze în numele vânzătorului şi să nu creeze obligaţii în sarcina acestuia; c)să transmită vânzătorului, lunar, până la data de ...... ale fiecărei luni, un grafic care să cuprindă volumul vânzărilor, stocul de produse, necesar de aprovizionat,............. etc.; d)să asigure, în teritoriu, pe cheltuiala sa, reclama/publicitatea produselor cumpărate de la vânzător; e)să participe, pe cheltuiala sa, la târgurile şi expoziţiile ce se organizează în teritoriu, în scopul promovării produselor; f)să asigure cumpărătorilor service gratuit pentru produsele cumpărate de la vânzător; g)să plăteasca vânzătorului contravaloarea produselor cumpărate, aşa cum s-a obligat în art.13 din prezentul contract, în caz contrar, vânzătorul putând rezilia contractul fără intervenţia instanţelor judecătoreşti; h)să nu desfacă produse identice sau similare cu cele care fac obiectul prezentului contract, cu excepţia situaţiei în care a primit autorizarea prealabilă scrisă şi semnată de vânzător; i)să acorde cumpărătorilor produselor aceleaşi garanţii pe care distribuitorul le-a primit de la vânzător. j)să comunice vânzătorului orice comandă sau cerere de ofertă primită de la terţi aflaţi în teritoriu. Art. 14 Vânzătorul se obligă: a)să acorde distribuitorului dreptul de desfacere exclusivă a produselor vânzătorului în cadrul teritoriului stabilit în prezentul contract; b)să îl aprovizioneze în mod continuu pe distribuitor; c)ca pentru produsele nominalizate în anexa nr.1 să nu numească, pe toată durata contractului, un alt distribuitor; d)să comunice distribuitorului orice cerere de ofertă ori comandă provenită de la terţi aflaţi în teritoriu; e)să pună la dispoziţia distribuitorului, în mod gratuit, cataloage, prospecte, mostre şi alte materiale publicitare în scopul promovării produselor; f)să restituie distribuitorului cheltuielile ocazionate de service-ul asigurat pentru produsele care fac obiectul prezentului contract; g)să livreze produsele comandate de distribuitor în cantităţile, calitatea şi termenele pe care acesta le-a solicitat prin înscrisuri; h)să remită distribuitorului documentaţia de desfacere a produselor (informaţii economice, tehnice etc.); i)să asigure, pe cheltuiala distribuitorului, specialişti în instruirea personalului distribuitorului pentru vânzare, service etc.; j)să comunice distribuitorului lista cu materialele, instrumentele, consumabilele, piesele de schimb, subansamblele etc. necesare service-ului; k)să transporte şi să expedieze produsele în conformitate cu regula INCOTERMS 1990 (părţile vor alege regula pe care doresc să o aplice)........................ l)să garanteze produsele vândute, termenele de garanţie fiind cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract. 8. RESTRICŢIONAREA CONCURENŢEI Art. 15 Părţile contractante se obligă să notifice Consiliului Concurenţei în termen de maximum ............ zile de la încheierea prezentului contract, restricţionările concurenţei cuprinse în clauzele contractuale, care se acceptă la acordarea beneficiului exceptării pentru acordurile de distribuţie exclusivă, astfel încât prevederile prezentului contract de distribuţie exclusivă să fie exceptate de la interdicţia prevazută în art. 5 alin. 1 din Legea concurenţei nr. 21/1996. 9. CLAUZE DE NECONCURENŢĂ Art. 16 Distribuitorul se obligă să nu reprezinte, manufactureze sau să vândă produse identice şi/sau similare cu cele care fac obiectul prezentului contract. 10. CONFIDENŢIALITATE Art. 17 Distribuitorul se obligă să păstreze secretul comercial, astfel încât să nu prejudicieze cu nimic pe vânzător. Art. 18 Vânzătorul se obligă să acţioneze cu bună credinţa, să aibă o conduită comerciala ireproşabila şi să păstreze secretul comercial, astfel încât să nu prejudicieze cu nimic pe distribuitor. 11. DREPTURILE DOBÂNDITE DE DISTRIBUITOR PE DURATA CONTRACTULUI Art. 19 Vânzătorul transmite distribuitorului dreptul de folosinţă, pe toată durata contractului, a următoarelor mărci de comerţ/fabrică:..................................................... Aceste mărci sunt şi rămân proprietatea exclusivă a vânzătorului. Art. 20 Dreptul de folosinţă prevăzut la art. 17 din prezentul contract încetează imediat ce încetează prezentul contract. Art. 21 Distribuitorul va folosi aceste mărci numai pentru produsele care fac obiectul acestui contract şi numai pentru reclamă, publicitate, expoziţii privitoare la aceste produse. Art. 22 Distribuitorul nu dobândeşte nici un drept de proprietate industrială privitor la aceste produse. În cazul violării în teritoriu a drepturilor de proprietate industrială aparţinând unor terţe persoane şi datorate desfacerii produselor de către distribuitor, răspunderea incumbă vânzătorului care va proceda la despăgubirea distribuitorului pentru pierderile suferite. Drept urmare, într-o atare situaţie, distribuitorul va notifica imediat vânzătorul. 12. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. 23 Denunţarea unilaterală a contractului este interzisă sub sancţiunea de daune cu excepţia cazurilor expres prevăzute de prezentul contract. Art. 24 Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese. Art. 25 În cazul în care distribuitorul nu efectuează plata la termenele contractuale, va plăti vânzătorului penalităţi de întârziere de ......... % din suma datorată pe zi întârziere, dar nu mai mult decât suma datorată. Art. 26 În cazul în care vânzătorul nu respectă cantităţile, calitatea şi termenele de livrare solicitate de către distribuitor prin înscrisuri, vânzătorul va plăti distribuitorului penalităţi de ...... % pe zi calculate la valoarea respectivului lot de produse. 13. SERVICE-UL PRODUSELOR Art. 27 Distribuitorul va asigura cumpărătorilor sprijinul de specialitate necesar pentru instalarea şi service-ul produselor, indiferent dacă produsul respectiv a fost vândut sau nu de către distribuitor, cu condiţia ca produsul să fi fost manufacturat de către vânzător. 14. ALTE CLAUZE ASUPRA CĂRORA PĂRŢILE CONVIN Art. 28 ...................................................................... 15. FORŢA MAJORĂ Art. 29 Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate ... Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(şase) luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-i onora toate obligaţiile până la aceasta dată. 16. LITIGII Art. 30 Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă partenerii nu ajung la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre rezolvare Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Art. 31 Curtea de Arbitraj va soluţiona litigiile în conformitate cu regulamentul şi regulile sale de procedură, pe baza prevederilor prezentului contract şi a dreptului material român. Litigiile se vor soluţiona în ............................ Deciziile Curţii de Arbitraj vor fi definitive şi obligatorii. 17. CESIUNE Art. 32 Cesionarea contractului este posibilă numai cu acordul scris al părţilor contractante. 18. DISPOZIŢIILE FINALE Art. 33 Prezentul contract are următoarele anexe: - anexa nr. 1 (produse, preţuri)...:.................................................................) - anexa nr. 2 (termene de garanţie)................................................................) ........................................................................................................................ Art. 34 Contractul intră în vigoare la data semnării de către părţi. Art. 35 Completările şi/sau modificările aduse la prezentul contract nu sunt valabile şi opozabile, decât dacă rezultă expres din acte semnate de ambele părţi contractante. Art. 36 Prezentul contract a fost încheiat în ........................... în limba ............................ în ......................... exemplare, având aceeaşi valabilitate, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. Data semnării ............................. VÂNZĂTOR, DISTRIBUITOR, Prezentul contract are caracter informativ. Va rugam sa ne contactati pentru prezentarea formei juridice finale a contractului.

Rezolvare:

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE