Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Contract de depozit cu vânzare

22-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

Contract de depozit cu vânzare 1. PĂRŢILE Art. 1 Societatea comercială ................. cu sediul în .............. înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ............. reprezentată legal prin domnul/doamna ............. în calitate de deponent şi Societatea comercială ................ cu sediul în .............. înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ............. reprezentată legal prin domnul/doamna ............. în calitate de depozitar, au convenit asupra următoarelor. 2. Obiectul contractului Art. 2 Societatea ............... este acceptată de societatea ............... în calitate de depozitar al produselor fabricate de deponent, care sunt specificate în cele ce urmează, în scopul vinderii acestora. Aceste produse sunt următoarele: (enumerarea produselor). 3. Locul de expunere Art. 3 Produsele specificate mai sus vor fi expuse în publicatia ETALON, la care depozitarul este proprietar , în conformitate cu documentul datat ............... . 4. Aprovizionarea depozitarului Art. 4 Aprovizionarea depozitarului este lăsată la latitudinea depozitarului.Deponentul va suporta cheltuielile aferente aprovizionării. Art. 5 Cu ocazia fiecărei vânzări, depozitarul va primi un borderou în dublu exemplar care detaliază mărfurile livrate. În termen de opt zile după livrare, depozitarul va trebui să trimită cel de al doilea exemplar al borderoului, exprimându-şi rezervele în caz de neconformitate a mărfurilor livrate. Art. 6 În lipsa exprimării rezervelor, se va considera că depozitarul a primit mărfurile în bună stare. Depozitarul va fi singurul răspunzător faţă de cumpărători pentru păstrarea şi starea mărfurilor, cu excepţia garantării viciilor ascunse, care va rămâne în sarcina deponentului. 5. Proprietatea asupra mărfurilor Art. 7 Orice material din depozit va rămâne în proprietatea exclusivă a deponentului până la achitarea completă de către cumpărător. Art. 8 Deponentul, rămânând proprietar al mărfii, are în orice moment dreptul de a-şi retrage marfa fără a trebui să dea nici un preaviz. 6. Livrarea mărfurilor Art. 9 Vânzările vor fi efectuate pe numele şi pe seama deponentului, la tarifele practicate de acesta. Art. 10 Depozitarul nu va avea dreptul de a livra marfa cumpărătorului decât dacă acesta din urmă a achitat preţul în întregime. În caz de vânzare pe credit, livrarea nu va fi efectuată decât după achitarea părţii plătibile legal în numerar. Mai mult, dosarul de finanţare va fi alcătuit astfel încât deponentul să primească plăţile în mod direct, cu excluderea oricărei alte persoane. Art. 11 În caz de neplată, depozitarul va fi ţinut răspunzător în solidar cu cumpărătorul pentru plata preţului. 7. Plată şi facturare Art. 12 Facturarea va fi efectuată de depozitar în numele şi pe seama deponentului. Cecurile primite drept plată trebuie să fie făcut la ordinul deponentului. Fie că este vorba despre cec sau numerar, toate plăţile trebuie trimise în fiecare săptămână deponentului, însoţite de o situaţie recapitulativă care să cuprindă numele clientului, articolele livrate, numărul de factură, etc. 8. Clauza de neconcurenţă Art. 13 Depozitarul se angajează să nu vândă produse susceptibile de a le concura pe acelea pe care deponentul i le încredinţează spre depozit. Această obligaţie este valabilă pentru întreaga perioadă a contractului şi pentru ............. ani care urmează rezilierii contractului, din indiferent ce cauză, în departamentul în care se situează locul de expunere. 9. Remuneraţie Art. 14 Depozitarul va primi, cu titlul de redevenţă, un procent din preţ. Această redevenţă va fi plătită (lunar sau trimestrial), însoţită de o situaţie a redevenţelor pe care depozitarul o va putea contesta în termen de opt zile de la primire. În lipsa unei contestaţii în acest interval, se va considera că depozitarul şi-a dat acordul cu privire la calcularea redevenţelor şi nu are în această privinţă nimic de obiectat deponentului. 10. Durata contractului Art. 15 Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de _____ ani începând de la semnarea acestuia. 11. Rezilierea contractului Art. 16 Prezentul contract poate înceta înainte de termenul stabilit contractual: - în cazul în care depozitarul nu îşi execută oricare dintre obligaţiile care îi revin prin contract; - în cazul decesului depozitarului; ................; ............... . 12. CLAUZE FINALE Art. 17 Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ...................... în ........... exemplare. DEPONENT DEPOZITAR Prezentul contract are caracter informativ. Va rugam sa ne contactati pentru prezentarea formei juridice finale a contractului.

Rezolvare:

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE