Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Contract de livrare - lohn

22-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT LIVRARE CONFECTII CAP. 1-PARTILE 1.S.C. ___________ S.R.L., cu sediul in Bucuresti, _________________________ ______________________avand Cod Unic de Inregistrare ___________, cont bancar _________________________________ deschis la ______________, reprezentata prin Director _______________, numita in prezentul contract EXECUTANT; Si 2……………………………. numita in prezentul contract BENEFICIAR CAP. 2-OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul prezentului contract il constituie livrarea produselor mentionate in Anexa 1 a prezentului contract . CAP. 3-TERMENUL SI LOCUL EXECUTARII CONTRACTULUI Livrarea produselor din Anexa 1, se va face la punctul de lucru al SC ………… SRL, din str………….., Bucuresti. In cazul in care Beneficiarul doreste livrarea la alta adresa decat cea convenita aceasta va fi comunicata Executantului cu 2 zile lucratoare inainte de data dorita pentru livrare. Executantul va efectua livrarea produselor din Anexa 1 la cererea Beneficiarului. CAP.4-PRETUL CONTRACTULUI Pretul prezentului contract este compus din pretul produselor, conform specificatiilor continute in anexa 1. Pretul va fi achitat in 60 de zile(saizeci) de la data livrarii produselor. Livarea produselor va fi insotita de toate documentele legale : factura fiscala, aviz de transport, etc. CAP. 5-OBLIGATIILE PARTILOR Obligatiile Executantului : -sa livreze produsele din Anexa 1, in termenul prevazut in contract si conform conditiilor contractuale. -sa predea Beneficiarului la livrare documentele legale : factura fiscala, etc. -sa respecte prevederile prezentului contract. Obligatiile Beneficiarului : - sa plateasca la termenele stabilite pretul prezentului contract. - sa respecte prevederile prezentului contract. CAP.7-INCETAREA CONTRACTULUI Contractul va inceta de drept prin indeplinirea obiectului contractual. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul celeilalte de a cere rezilierea contractului. La aceasta fac exceptie obligatiile de plata a contractului. Partea care cere rezilierea contractului, trebuie sa ii notifice in scris celeilalte parti cu 5 zile inainte de punerea in aplicare a acestei decizii. CAP.8-SANCTIUNI Pentru nerespectarea termenelor de plata asumate la semnarea prezentului contract, Beneficiarul va trebui sa plateasca penalitati pentru fiecare zi de intarziere peste aceste termene , respectiv 1% /zi din intreaga suma datorata . In cazul in care Executantul nu isi respecta termenul pentru livrare , acesta va oferi Beneficiarului o reducere de 1%/zi de intarziere din valoarea contractului ramasa neexecutata, inclusiv plata de daune-interese. CAP. 9-FORTA MAJORA Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, dar numai in masura si pentru perioada in care partea este impiedicata sau intarziata sa isi execute obligatia din pricina situatiei de forta majora. Fiecare parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cat mai mult posibil efectele rezultand din forta majora. Prin forta majora se inteleg toate evenimentele si/sau imprejurarile independente de vointa partii care invoca forta majora, imprevizibile si de neinlaturat si care , survenind dupa incheierea contractului impiedica ori intarzie , total sau partial, indeplinirea obligatiilor izvorand din acest contract. Pentru orice intarziere si/sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti ca urmare a situatiei de forta majora, nici una din parti nu va fi indreptatita sa pretinda celeilalte parti penalitati, dobanzi, ori despagubiri care altfel ar fi fost platibile. Daca datorita situatiei de forta majora, una din parti este impiedicata sa-si indeplineasca, total sau partial, obligatiile sale contractuale pe o perioada mai mare de 15 zile, atunci oricare parte va avea dreptul, in lipsa oricarei alte intelegeri, sa rezilieze contractul, printr-o notificare scrisa adresata celeilalte parti. in aceasta situatie partile vor stabili consecintele rezilierii. CAP.10-CONFIDENTIALITATE Partile se obliga sa trateze toate informatiile si documentatiile de care au luat la cunostinta in timpul derularii prezentului contract ca informatii confidentiale si sa nu le divulge vreunui tert, atit pe durata contractului cit si pe o perioada ulterioara de 3 ani, in caz contrar fiind tinute la plata de daune interese, in valoare de 10.000 euro(zece mii euro) . CAP.11-DISPOZITII FINALE Eventualele litigii nascute din raporturile contractuale vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar competenta revenind instantelor judecatoresti in drept . Legea care guvernează prezentul contract este legea romβnă. Anexa 1 face parte integranta din acest contract. Prezentul contract se poate modifica prin acordul scris al partilor. Prezentul contract a fost redactat şi semnat astăzi , la sediul Beneficiarului, ξn două exemplare, avβnd aceeaşi valoare juridică, din care unul a fost remis Executantului. EXECUTANT BENEFICIAR Prezentul contract are caracter informativ. Va rugam sa ne contactati pentru prezentarea formei juridice a contractului.

Rezolvare:

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE