Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Contract de inchiriere

22-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Încheiat astăzi ..............., între următorii: 1. .......................numit în continuare Proprietar 2. ...................... numita în continuare Chiriaş. Art 2. Obiectul contractului 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea imobilului situat la adresa ........................ compus din .........................Imobilul in cauza se gaseste in proprietatea dlui.................., conform .......................... 2.2.Predarea spaţiului către Chiriaş se va face la data semnarii prezentului contract, data cu care Chiriasul va achita si prima rata a garantiei aferente prezentului contract.Garantia contractuala s-a stabilit la suma de 2.900 euro, impartita in doua transe, prima rata urmand a fi platita la semnarea contractului, iar a doua la expirarea perioadei de gratie, fiecare transa fiind in suma de 1.450 euro. 2.3.In spatiul ce se inchiriaza se va derula activitatea de : .................., singura activitate ce Proprietarul este de acord sa se desfasoare, fiind interzise orice alte activitati comerciale. Art 3. Preţul contractului si termenul de plată 3.1. Preţul chiriei de comun stabilită de părţi este de ............... / lună, se va plăti în contul proprietarului, sau în numerar la sediul acestuia, proprietarul emitand chitante in C/V respectiva . Pana la data de ................... , chiriaşul va plăti chiria pentru prima lună contractuala ( considerata prima luna doar din punct de vedere financiar), respectiv pentru luna ..............., avand in vedere ca se acorda o perioada de gratie de 2 luni, in care Chiriasul nu datoreaza chirie.La data platii primei chirii se va achita si a doua transa a garantiei contractuale, in suma de ............. euro. 3.2. Pentru întreaga perioadă contractuală chiria va rămâne neschimbată. 3.3. Termenul de plată al chiriei este stabilit între 25-30 ale lunii precedente pentru luna care urmează. 3.4. În cazul în care chiriaşul la data de 30 ale lunii precedente nu si-a achitat chiria către proprietar pentru luna care urmează, i se vor calcula penalităţi de 1% / zi de întârziere din întreaga sumă datorată, aceste penalităţi continuând să curgă pană la maxim 15 ale lunii următoare. Dacă pană la această dată chiria nu se găseşte în contul proprietarului acesta va putea proceda la evacuarea chiriaşului fără punere în întârziere conform pactului comisoriu. 3.5. Plata utilităţilor spaţiului cade in sarcina chiriasului. În cazul în care din culpa chiriaşului spaţiul va fi debranşat de la utilitatile specificate în art.3, chiriaşul se obligă la plata rebranşării acestora, precum şi la plata sumei constând în 10% din valoarea rebranşării cu titlu de daune-interese în favoarea proprietarului. Art. 4 Durata contractului si modalităţile de încetare 4.1. Prezentul contract a fost încheiat pentru o perioada de 5 ani. Contractul va intra în vigoare de la data semnării sale de către părţi, perioada închirierii rămânând cea specificată mai sus. 4.2. În cazul în care, din diverse motive, proprietarul se vede obligat să înstrăineze spaţiul în cauză înainte de expirarea termenului contractual, dar nu mai devreme de trei ani de la data inceperii perioadei contractuale, acesta se obligă să acorde drept de preemţiune chiriaşului, notificându-l în scris, în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la data primirii notificării, chiriaşul nu îşi exprimă în forma scrisă opţiunea de cumpărare a spaţiului, proprietarul va considera aceasta drept refuz de cumpărare, fiind liber sa-l ofere spre cumpărare către terţi. La data semnării contractului de vânzare-cumpărare între proprietar si terţi, prezentul contract va înceta să producă efecte între părţile contractante. Chiriaşul va avea posibilitatea sa discute cu noul proprietar încheierea unui nou contract de închiriere. 4.3. Acelasi drept de preemptiune se va acorda chiriasului si la expirarea perioadei contractuale, in vederea intocmirii unui nou acord de vointa al partilor pentru inchirierea spatiului in cauza. 4.4. Prezentul contract va putea înceta înainte de termen prin acordul de voinţă al părţilor, cu obligativitatea notificării intenţiei către cealaltă parte cu minim 60 de zile în avans faţă de data la care se doreşte încetarea contractului si exclusiv in cazul in care ambele parti sunt de acord cu incetarea acestuia. 4.5.In caz de deces al Proprietarului, prezentul contract va continua cu mostenitorii acestuia. 4.6. Prezentul contract inceteaza de drept, fara indeplinirea altor formalitati, in urmatoarele cazuri: - prin expirarea duratei contractului - prin imposibilitate de executare datorita pieirii bunului ce se inchiriaza - prin insolvabilitatea ori falimentul uneia din părţi. 4.7. Rezilierea contractului intervine în cazul în care chiriaşul nu îşi achită la termenele stabilite prin contract obligaţiile pecuniare către proprietar. Si după data rezilierii contractului chiriaşul este ţinut la achitarea datoriilor restante către proprietar.Rezilierea va interveni si in cazul in care una din parti, cu rea credinta nu isi va respecta obligatiile contractuale asumate prin prezentul contract. 4.8. La data încetării sau rezilierii prezentului contract chiriaşul trebuie să predea spaţiul în stare de funcţionare, conform inventarului. Îmbunătăţirile aduse spaţiului ce devin imobile prin destinaţie (ex. gresie, faianţa, oglinzi, spoturi încorporate în perete, prize, întrerupătoare, etc) rămân de drept ale spaţiului si revin proprietarului. 4.9. Cu două luni înainte de expirarea contractului , chiriaşul va permite vizitarea spaţiului de viitorii chiriaşi, conform intelegerii partilor de la acea data. Art 5. Obligaţiile părţilor 5.1.Obligaţiile proprietarului 5.1.1. Să predea spaţiul spre folosinţă chiriaşului în stare de funcţionare, având contractate utilităţile (energie electrică, gaze, apă potabilă, canalizare); 5.1.2. Să asigure chiriaşului libera si nestânjenita folosinţă a spaţiului în cauză pe toată durata prezentului contract; 5.1.3. Sa suporte riscurile asupra spaţiului provenind din calamităţi naturale, respectiv trăsnet, explozie, cutremur, inundaţie, fenomene atmosferice si stratul de zăpadă, grevele, tulburările sociale, revoltele si terorismul. 5.1.4. Sa acorde chiriasului o perioada de gratie de 2 luni, la inceperea perioadei contractuale, in vederea amenajarii spatiului. 5.1.5. Sa nu instraineze spatiul in cauza, pentru o perioada de minim 3 ani, calculati de la data inceperii prezentului contract. 5.1.6. Sa raspunda pentru viciile ascunse ale constructiei care ii impiedica intrebuintarea. 5.1.7. Sa execute reparatiile ce prin lege revin in sarcina proprietarului. 5.2.Obligaţiile chiriaşului 5.2.1. Să conserve spaţiul, să respecte destinaţia pentru care a fost inchiriat si să nu îi aducă modificări fără acceptul scris prealabil al proprietarului; 5.2.2. Să plătească preţul chiriei la termenul stabilit prin prezentul contract; 5.2.3. Să suporte costul utilităţilor, achitând proprietarului sumele ce acesta i le va menţiona prin copia facturilor primite de la furnizorii de utilitati; 5.2.4. Să restituie la finele contractului spaţiul în stare de funcţionare conform inventarului. 5.2.5. Să suporte reparaţiile locative ce îi cad în sarcină pentru ca spaţiul să nu se degradeze; 5.2.6. Să întreţină spaţiul în bună stare ca un adevărat proprietar ; 5.2.7. Să asigure proprietarul împotriva riscurilor ce provin din fapta proprie sau a terţilor, obligându-se sa asigure spaţiul împotriva riscurilor ce ar putea cauza degradarea sau distrugerea sa, iar poliţa de asigurare să o cesioneze proprietarului; 5.2.8. Să nu subînchirieze, arendeze sau să cedeze (total sau parţial) folosinţa spaţiului către terţi si sa nu se asocieze in participatiune; 5.2.9. Sa achite Proprietarului, cu titlu de garantie, suma de ............... in cele doua transe prevazute la art 2.2 . 5.2.10. Sa obtina pe cheltuiala proprie autorizatiile de functionare ce ii sunt necesare bunei functionari. 5.2.11.Sa achite cheltuielile aferente atestarii prezentului act. Art 6. Clauze speciale 6.1. Pentru garantarea executării întocmai si la timp a obligaţiilor asumate de către chiriaş, inclusiv de plata a chiriei si a utilităţilor aferente spaţiului, noi părţile contractante stipulăm următoarea clauză cu caracter de pact comisoriu, de gradul IV: « În cazul în care plăţile către proprietară nu se efectuează conform celor stabilite la art. 3, sau chiriaşul nu îşi respecta obligaţiile asumate, prezentul contract va fi reziliat de drept în favoarea proprietarului, care va trece la evacuarea chiriaşului fără somaţie, punere în întârziere sau judecată, precum si obligarea chiriaşului la plata de daune-interese prin reţinerea sumei constând în garantia contractuala. Orice îngăduinţă din partea proprietarului nu trebuie interpretată ca o renunţare la pactul comisoriu expres stipulat. » 6.2. La rezilierea contractului din culpa chiriaşului acesta din urma este obligat la plata daunelor ce ar fi provenit din reaua întrebuinţare a spaţiului închiriat. 6.3..Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca. Prin forta majora se inteleg evenimentele absolut imprevizibile si insurmontabile care o impiedica pe una din parti sa-si indeplineasca total sau partial obligatiile ce-i revin in baza prezentului contract. 6.4. Partea care invoca forta majora trebuie sa o instiinteze pe cealalta in scris, in termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului considerat forta majora. 6.5. Sub sancţiunea inopozabilităţii, evenimentul de forţă majoră trebuie certificat de autorităţile competente. În Romania, autoritatea competentă este Camera de Comerţ şi Industrie a României. 6.6.Chiriasul va putea executa lucrari de investitii asupra spatiului , constand in amenajari menite sa sporeasca gradul de functionalitate si aspectul estetic al acestuia , respectand obligatoriu urmatoarele reguli: a) lucrarile vor fi executate pe baza de proiect de amenajare si modernizare agreat de proprietar si care va cuprinde toate aprobarile si avizele prealabile referitoare la executarea si siguranta constructiilor prevazute in dispozitiile legale in vigoare aplicabile . b) lucrarile executate conform proiectului nu vor afecta structura de rezistenta a imobilului. c) proprietarul va verifica prin reprezentantii sai stadiul de realizare al lucrarilor si conformitatea lor cu proiectul de executie aprobat. d) investitiile asupra spatiului vor fi realizate exclusiv din fonduri proprii ale chiriasului si vor avea regimul unor investitii de exploatare , pe perioada de valabilitate a contractului. e) contravaloarea investitiilor nu este deductibila din chirie. 6.7. Litigiile dintre părţi vor fi rezolvate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea intelegand sa apeleze la instantele competente. 6.8. Prin semnarea prezentului contract, partile inteleg sa il realizeze si sa il respecte cu buna credinta. 6.9. Prezentul contract impreuna cu modificarile scrise ulterioare reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere orala sau scrisa anterioara semnarii lui. 6.10. Orice modificare in datele de identificare (cont bancar, sediu, denumire, forma juridica etc.) se va notifica celeilalte parti in termen de 10 zile de la data aparitiei acestora. Nerespectarea acestei obligatii conduce la inopozabilitatea, fata de cealalta parte, a modificarilor intervenite. 6.11. Legea care guvernează prezentul contract este legea română. PROPRIETAR : CHIRIAS : Prezentul contract are caracter informativ. Va rugam sa ne contactati pentru prezentarea formei juridice finale a contractului.

Rezolvare:

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE