Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Decizia 81 din 07/02/2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

30-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

Ioan Vida - preşedinte Aspazia Cojocaru - judecător Nicolae Cochinescu - judecător Constantin Doldur - judecător Acsinte Gaspar - judecător Kozsokar Gabor - judecător Petre Ninosu - judecător Ion Predescu - judecător Şerban Viorel Stănoiu - judecător Ion Tiucă - procuror Maria Bratu - magistrat-asistent Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, excepţie ridicată de Florin Cosmin Buţiu şi Maria Minerva Buţiu în Dosarul nr. 187/2005 al Judecătoriei Târgu Mureş. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, arătând că textele legale criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale. C U R T E A, având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 31 mai 2005, pronunţată în Dosarul nr. 187/2005, Judecătoria Târgu Mureş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, excepţie ridicată de Florin Cosmin Buţiu şi Maria Minerva Buţiu. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 7/1996, potrivit cărora orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară, dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu este valabil, contravin dispoziţiilor constituţionale referitoare la garantarea proprietăţii, deşi, în cazul său, această înscriere a fost făcută cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 34 din aceeaşi lege. Instanţa de judecată apreciază că textele legale criticate sunt constituţionale. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate. Guvernul consideră că excepţia este neîntemeiată, arătând că textul legal criticat are în vedere tocmai protecţia dreptului de proprietate, prin acordarea posibilităţii oricărei persoane interesate de a cere efectuarea unei rectificări în cazul în care înscrierile în cartea funciară sunt de natură a le produce un prejudiciu. Avocatul Poporului arată că prevederile legale criticate nu vin în contradicţie cu art. 44 alin. (2) teza întâi din Constituţie. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate. C U R T E A, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele: Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă, că ulterior sesizării sale, Legea nr. 7/1996 a fost completată şi modificată prin titlul XII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005. Aceste completări şi modificări nu privesc prevederile legale criticate în prezenta cauză. Textul de lege criticat are următoarea redactare: "Orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară, dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că: 1. înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;". Textul constituţional pretins a fi încălcat este cel al art. 44 alin. (2) teza întâi, referitor la garantarea şi ocrotirea proprietăţii în mod egal de lege, indiferent de titular. Analizând criticile de neconstituţionalitate şi argumentele aduse în susţinerea acestora, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate. Textul art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 7/1996 prevede posibilitatea rectificării înscrierilor din cartea funciară, dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu este valabil, această rectificare putând fi cerută de orice persoană interesată. Autorul excepţiei consideră că această posibilitate de rectificare contravine dispoziţiilor art. 44 alin. (2) teza întâi, întrucât anulează înscrierea făcută în cartea funciară, deşi aceasta a fost făcută cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 34 din lege, potrivit căruia cuprinsul cărţilor funciare se consideră exact în folosul acelei persoane care a dobândit cu bună-credinţă, printr-un act juridic, un drept real. Acest text prevede că dobânditorul se consideră a fi de bună-credinţă, dacă la data înregistrării în folosul său nu a fost notată nici o acţiune prin care se contestă cuprinsul cărţii funciare sau dacă din titlul transmiţătorului şi din cuprinsul cărţii funciare nu reiese vreo neconcordanţă între acesta şi situaţia juridică reală. În speţa de faţă s-a solicitat rectificarea înscrierii în cartea funciară a unui contract de vânzare-cumpărare pe numele autorilor excepţiei, ca urmare a constatării nulităţii acestui contract, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Rectificarea înscrierilor făcute în cartea funciară, la care se referă articolul criticat, nu este decât o operaţie prin care se consemnează acte şi fapte juridice extrinseci. În speţă, este vorba de stingerea dreptului ce face obiectul intabulării, ca urmare a faptului că această operaţiune sau actul în temeiul căruia s-a făcut nu a fost valabil. Rectificările au aşadar caracterul unor înregistrări, iar notarea acestora are în vedere exclusiv publicitatea drepturilor reale imobiliare, deci opozabilitatea lor în raport cu terţii. De aceea, având în vedere importanţa drepturilor reale ce fac obiectul unor acte juridice civile, posibilitatea rectificării unor asemenea intabulări care nu erau valabile reprezintă o măsură de protecţie a dreptului de proprietate şi de asigurare a securităţii circuitului civil.

Rezolvare:Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii D E C I D E: Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, excepţie ridicată de Florin Cosmin Buţiu şi Maria Minerva Buţiu în Dosarul nr. 187/2005 al Judecătoriei Târgu Mureş. Definitivă şi general obligatorie. Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 februarie 2006. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA Magistrat-asistent, Maria Bratu

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE