Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Litigiu comercial

09-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

DOSAR NR.38X8/2004 ROMANIA JUDECATORIA SECTORULUI 6 BUCURESTI SENTINTA CIVILA NR.6560 SEDINTA PUBLICA DE LA 14.10.2004 INSTANTA COMPUSA DIN : PRESEDINTE G. G. GREFIER G. M. Pe rol pronuntarea in cauza civila, avand ca obiect litigiu comercial, privind pe reclamanta-parata SC D. SRL, in contradictoriu cu parata-reclamanta SC C. SRL. Dezbaterile si sustinerile partilor au avut loc la termenul de judecata din 7.10.2004, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acest termen de judecata, care face parte integranta din prezenta hotarare, termen la care instanta a dispus amanarea pronuntarii pentru a da posibilitatea partilor sa formuleze concluzii scrise.

Rezolvare:INSTANTA Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.3818/08.04.2004, avand ca obiect litigiu comercial, reclamanta-parata SC D. SRL, cu sediul in B., a solicitat in contradictoriu cu parata-reclamanta SC C. SRL, solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta in cauza sa fie obligata parata-reclamanta la plata sumei de 6.106 EURO reprezentand: 4.500 Euro servicii prestate si neachitate si 1.606 Euro penalitati de intarziere conventionale. In motivarea cererii, reclamanta parata a aratat ca pe data de 05.05.2003 a incheiat cu parata-reclamanta un contract de antrepriza prin care se obliga sa execute o hala, cu materiale procurate de parata, pentru un pret de 10.000 Euro. Ulterior partile au mai incheiat 2 acte aditionale prin care s-a suplimentat lucrarea initiala iar pretul a fodt majorat de la 10.000 Euro la 17.350 euro+ TVA. Conform contractului reclamanta parata trebuia sa execute lucrarea cu materialele puse la dispozitie de parata-reclamanta. In luna septembrie 2003, parata-reclamanta a furnizat ultimele materiale necesare realizarii lucrarii, reclamanta executand lucrarea in 2-3 zile de la acest termen. Dupa incheierea lucrarilor reclamanta parata a instiintat parata reclamanta despre obligatia de a-i achita restul de pret, insa desi aceasta a semnat factura emisa de reclamanta-parata pentru restul de pret, aceasta din urma a refuzat sa o plateasca.Mai mult, parata-reclamanta a emis o factura fiscala prin care a solicitat ca reclamanta–parata sa-i plateasca o suma de bani ca penalizari pentru faptul ca a finalizat lucrarea depasind termenul prevazut in contract, desi, sustine reclamanta parata, nu i-au fost puse la dispozitie de catre parata-reclamanta materialele necesare pentru a putea efectua lucrarea. In aceste conditii, reclamanta parata a convocat, conform Codului de procedura civila, pe parata la consiliere insa aceasta a refuzat primirea notificarii. In dovedirea afirmatiilor sale reclamanta parata anexeaza: contractul 47/MC/05.05.2003, actele aditionale 1 si 2 la respectivul contract din 22.05.2003 respectiv 01.06.2003, factura fiscala 1073371 in valoare de 101.493.315 lei din 11.0.2003 achitata de parata-reclamanta si factura fiscala 1073372/11.09.2003 neachitata de parata-reclamanta insa semnata de primire, notificarea adresata paratei-reclamante de catre reclamanta parata din data de 09.01.2004, lista livrarii SC L.SRL (pag. 70), proces verbal(pag. 72). Parata–reclamanta prin cererea reconventionala sustine ca reclamanta parata ii datoreaza suma de 5.309 Euro reprezentand penalitati de intarziere in efectuarea kucrarilr de constructie contractate. In motivarea cererii sale parata reclamanta arata ca nu i se poate imputa ei intarzierea in aprovizionarea cu materiale, deoarece si-a onorat la timp obligatiile catre furnizor si tinand seama de faptul ca furnizorul SC L. SRL lucreaza in parteneriat cu reclamanta parata nu poate fi retinuta culpa sa. Pentru a proba cele afirmate parata reclamanta anexeaza contractul de vanzare cumparare incheiat pe 05.05.2003 cu firma SC L. SRL, contractul de vanzare-cumparare intre SC F. SA si L. SRL ca urmare a incheierii contractului de leasing financiar intre SC F. SA si SC C. SRL, notificarea catre reclamanta parata si factura emisa catre aceasta privind plata penalitatilor de intarziere in suma de 199.669.942 lei, lista platilor si copia ordinelor de plata efectuate catre SC F. SA, o copie a contractului de vanzare cumparare incheiat la data de 25.08.2003 intre SC F. SA si SC C. SRL la 14.08.2003. Analizand actele si lucrarile dosarului instanta considera cererea principala intemeiata urmand sa o admita si cererea reconventionala neintemeiata, urmand a fi respinsa pentru urmatoarele consideratiuni: Conform contractului incheiat intre cele doua parti nr. 47/05.05.2003(pag. 10), termenul de executie era de 5 saptamani de la incheierea contractului , conditionat insa de punerea la dispozitie de catre beneficiar - respectiv parata reclamanta - a tuturor materialelor necesare executarii(conform art.5.1 din contract). Ulterior, prin semnarea celor doua acte aditionale(ultimul fiind semnat pe 01.06.2003) partile au convenit la suplimentarea lucrarilor, fara a mai stipula un termen de executare, desi practic volumul lucrarilor s-a dublat(judecand dupa valoarea manoperei care a crescut de la 10.000 Euro la 17.350 Euro) conform art. 7 din cele doua acte aditionale-celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate, aplicandu-se in consecinta-tragem concluzia ca partile au consimtit la marirea corespunzatoare a termenului de executie cat si la prorogarea datei la care se calculeaza acest termen(respectiv 01.06.2004). In alte cuvinte, partile au convenit tacit ca termenul de executie sa fie de aproximativ 9 saptamani si acesta curgand de la 01.06.2003. (5 saptam. x valoare finala contract = 5 saptam. x 17.350 = valoare contract 10.000 = 5 saptam. x 1,73 = aproximativ 9 saptamani) deci aproximativ 07.08.2004. .SRL pe data de 25.08.2004 (pag. 61) si notele de livrare furnizate de SC Lindab SRL (pag. 70) rezulta clar ca materialele pe care parata reclamanta trebuia sa le puna la dispozitia reclamantei parate(conform art. 5.1 din contactul dintre parti 47/05.05.2003-pagina 10) au fost livrate in perioada 25.08.2003-08.09.2003 acest lucru evident nefiind imputabil reclamantei parate; vazand si procesul verbal de receptie inregistrat la Primaria Sectorului 6 Bucuresti sub nr. 57930/08.09.2003 semnat fara nici o obiectie de parata reclamanta SC C. SRL conchidem ca reclamanta parata si-a executat intocmai obligatiile stipulate in contractul de antrepriza, orice intarziere neputand sa-i fie imputata. Instanta nu poate retine nici argumentatia paratei reclamantei ca eventuala culpa s-ar datora lui SC L. SRL care este un partener al reclamantei, si pe cale de consecinta ar fi o culpa indirecta a reclamantei parate, ca lipsa de orice temei juridic si legal, intre reclamanta parata si acest tert neexistand nici o relatie contractuala. Aceste sustineri formulate de parata reclamanta in cererea reconventionala si in interogatoriu, pot cel mult constitui un motiv pentru o actiune impotriva lui SC L. SRL dar nu fac obiectul cererii cu care a fost investita instanta, urmand evident a fi respinse. Conform art. 274 Cod de procedura civila instanta urmeaza sa oblige parata reclamanta la plata cheltuielilor de judecata. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE Admite cererea formulata de reclamanta parata SC D. SRL, cu sediul in B., impotriva paratei SC C. SRL, cu sediul in B. Respinge cererea reconventionala a paratei reclamante SC C. SRL, ca neintemeiata. Obliga parata reclamanta SC C. SRL la plata catre reclamanta parata SC D. SRL, a sumei de 6.106 Euro in echivalent in lei la data platii, suma reprezentand, 4.500 Euro, prestatii neachitate si 1.606 Euro, penalitati de intarziere. Obliga parata reclamanta la plata catre reclamanta parata a sumei de 44.100.000 lei reprezentand cheltuieli de judecata. Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 14.10.2004.

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE