Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Legea 18 din 1991 revendicare si granituire

19-04-2004         Tipareste        Trimite prin email

JUDECATORIA SECTORULUI 1 BUCURESTI Sentinta civila nr. 5655 Sedinta publica din 03.06.2005 Instanta compusa din: Presedinte: Alina Ionela Cotorogea Grefier: Elena Horhat Pe rol solutionarea cauzei civile de fata privind pe reclamantul PM in contradictoriu cu paratul CG, avand ca obiect “revendicare+granituire”. Dezbaterile in fond si concluziile partilor au avut loc in sedinta publica din data de 23.05.2005, fiind consemate in incheierea de sedinta de la acea data, parte integranta a prezentei hotarari, cand instanta , pentru a da posibilitatea reclamantului sa depuna concluzii scrise si avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la 30.05.2005 si apoi la 03.06.2005, hotarand urmatoarele: INSTANTA Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 19.04.2004 sub nr. 6389/2004, reclamantul PM, a chemat in judecata pe paratul CG, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat paratul sa ii elibereze si sa ii lase in deplina si linistita proprietate si posesie terenul in suprafata de 1114,72 mp, situat in Bucuresti, STR , nr. 35, sector 1. In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca prin Titlul de proprietate nr.20624/04.12.2000, s-a restituit in proprietatea sa ,precum si a numitilor PS, PB , PT, SM , IC , terenul in suprafata de 3,3045 ha, repectiv 33.045 mp, situat in Bucuresti, srt. .... nr. 18, sector 1, acest teren fiind revendicat de reclamant si de susnumitii in baza actului de partaj si ascendent nr. 16090/07.06.1947, prin care bunicii prof. CT si AP le-au lasat in deplina proprietate si posesie acest teren. A mai arata reclamantul ca la data de 02.02.2001 au fost pusi in posesie asupra acestui teren, de catre Comisia de Aplicare a Legii nr. 18/1991, facandu-se totodata si parcelarea terenului, in trei parcele, din care parcela III a revenit reclamantului , cu o suprafata de 12.217,86 mp. De asemenea, a precizat reclamantul ca prin certificatul nr. 6660/6662/6664/26.04.2003, eliberat de Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru, parcelei lui i s-a atribuit adresa postala provizorie STR...nr. 35, sector 1, insa, incercand sa se efectueze masuratorile cadastrale asupra terenului proprietatea sa in vederea intabularii proprietatii in Cartea Funciara a Sectorului 1, a descoperit ca nu le poate efectua pentru intreaga suprafata a acestui teren, deoarece pe latura de vest a acestuia, ce are iesire catre strada ...., o suprafata de 1114,72 mp este ocupata abuziv de paratul CG S-a mentionat de catre reclamant ca desi a incercat prin demersuri directe sa afle cu ce titlu ii ocupa paratul terenul, a intampinat din partea acestuia o permanenta lipsa de comunicare. Prin urmare, a solicitat reclamantul eliberarea terenului in suprafata de 1114,72 mp situat in STR..., nr. 35, sector 1, cu iesire pe latura de vest la str. ... nr. 2, sector 1,prin evacuarea paratului de pe terenul proprietatea reclamantului,pentru lipsa de titlu a acestuia ,precum si obligarea paratului sa ii lase in deplina si linistita proprietate si posesie acest teren. In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 480 C.civ. In dovedire, s-a solicitat proba cu inscrisuri, interogatoriul si proba testimoniala, fiind depuse la dosar, in copii semnate pentru conformitate cu originalul, urmatoarele inscrisuri: procesul verbal al Subcomisiei de Aplicare a Legii 18/1991 nr. 1525/20624/02/02.2001, titlul de proprietate nr. 20624/1 din 04.12.2000 eliberat de Prefectura Municipiului Bucuresti, certifcatul nr. 6660/6664/26.04.2002 emis de P.M.B-Directia Patrimoniu, Evidenta Proprietatii , Cadastru(f.5-9). Prin intampinare formulata in cauza si depusa la dosar la data de 05.05.2004(f.12)paratul a solicitat respingerea actiunii reclamantului ca nefondata, intrucat imobilul este vandut de 50 de ani, respectiv din 1954, paratul stapanindu-l din 1969 cand l-a cumparat cu chitanta, atat el cat si proprietarul anterior nefiind deranjat de nimeni in acest interval de 50 de ani. De asemenea, s-a aratat de catre parat ca prin sentinta civila nr. 642 din 20.01.1998 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti s-a constatat ca terenul situat in Bucuresti, in supafata de 4100 mp pe care se afla un grajd pentru cresterea animalelor si se cultiva pomi fructiferi, are urmatoarele vecinatati: Nord ....; Est ......; Sud .....; Est ....... Au fost depuse la dosar de catre parat, in copie, sentinta civila nr. 642/20.01.1998 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. 17820/1996, schita teren, certficatul nr. 88428/31.05.2002 emis de Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1, chitanta de plata a impozitului nr. 6784428 din 28.04.2004(f.13-18). La termenul de judecata de la 31.05.2004, reclamantul a depus o precizare a cererii de chemare in judecata(f.21) prin care a aratat ca solicita revendicarea terenului in suprafata de 1114,72 mp, situat in Bucuresti, STR...nr. 35, sector 1, aflat in posesia abuziva a paratului CG, granituirea acestuia in functie de titlurile de proprietate detinute de catre parti, precum si evacuarea paratului de pe teren. S-a invederat de catre reclamant ca prin actul de partaj si ascendent nr. 16090/07.06.1947, ulterior, in timpul regimului comunist, terenul fiind nationalizat, trecand astfel in proprietatea statului. Totodata s-a precizat ca paratul prezinta o actiune in uzucapiune, in care incearca sa arate ca detine in proprietate 4.100 mp situati la adresa str. ....2B, sector 1 prin justa si dreapta cumparare, insa sentinta civila nr. 642/20.01.1998 pronuntata de Judectoria Sectorului 1 Bucuresti , care a analizat superficial probatoriul din respectivul dosar, nu precizeaza vecinatatile cu lungimea laturilor detinute de parat, astfel ca se contesta de catre reclamant atat dreptul de proprietate al paratului care nu este concretizat prin acte translative de proprietate, cat si modalitatea de delimitare a proprietatii, paratul extinzandu-si proprietatea si asupra terenului reclamantului, profitand de lipsa adevaratului proprietar. A aratat reclamantul si faptul ca pana in prezent nu exista o limita legala intre proprietatea sa si cea a paratului. S-a evaluat provizoriu valoarea terenului revendicat la suma de 50.000.000 lei. In dovedirea actiunii, legal timbrate, a solicitat reclamantul proba cu inscrisuri, proba testimoniala, interogatoriul si expertiza tehnica in constructii. La termenul de judecata de la 28.03.2005 a fost depusa de catre reclamant o noua precizare(f. 78) , in sensul ca revendicarea terenului o solicita prin comparatie de titluri, apreciind ca titlul sau dateaza inca din 1947, cand bunicii i-au lasat terenul in cauza, prin act de partaj ascendent, fiind astfel mai bine caracterizat in comparatie cu cel al paratului, obtinut printr-o uzucapiune contestata. Prin urmare, fata de titlul de proprietate al reclamntului , ce dateaza inca din 1947, nu poate fi opusa mai puternic o posesie prelungita. A solicitat prin urmare reclamantul obligarea paratului sa ii lase in deplina proprietate si posesie terenul in suprafata de 1114,72 mp, situat la adresa STR...nr. 35, sector 1,precum si granituirea terenului detinut de reclamant de terenul paratului. Sub aspectul probatoriului, au fost incuviintate si administrate pentru ambele parti proba cu inscrisuri, iar pentru reclamanta si proba cu expertiza tehnica specialitatea topografie, fiind depuse la dosar de catre reclamant inscrisuri (f. 60-75, 80-92),precum si raportul de expertiza topografica nr. 1473/28.02.2005 intocmit de expert tehnic OV(f. 48-55), completat (f.97-101). Analizand probatoriul administrat in cauza, instanta retine urmatoarele: Potrivit titlului de proprietate eliberat de Prefectura Municipiului Bucuresti la data de 04.12.2000 cu nr. 20624/1(f.7) prin Ordinul Prefectului nr. 1525 din 04.12.2000, in conformitate cu prevederile art. 41 al. 2 din Legea 18/1991 republicata si art. 34 din Legea nr. 1/2000, s-a trecut , in indiviziune, in proprietatea reclamantului PM, terenul situat in Bucuresti, str. ..... nr. 18, sector 1, in suprafata de 3,3045 ha. Ulterior, prin procesul verbal nr. 1525/20624/02.02.2001 incheiat de Subcomisia de Aplicare a Legii nr. 18 /1991 republicata –Primaria Sectorului 1 (f. 5-6), reclamantul a fost pus in posesie pentru parcela III in suprafata de 12.217,8619 mp. Insa, potrivit certificatulii nr. 6660/6662/6664/26.04.2002 emis de P.M.B-Directia Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru-Serviciul Nomenclatura Urbana(f.9) prin care s-a atribuit provizoriu adresa postala parcelei III de teren detinuta de catre reclamant, respectiv nr. 35 pe STR..., sector 1 Bucuresti, o portiune a acestei parcele se suprapune cu imobilul cu nr. 1-33 pe STR..... De asemenea, aceasta suprapunere a fost constatata si la momentul intocmirii documnetatiei topografice pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu pentru terenul din Bucuresti, sector 1, str. .... nr. 35(f. 67-75),prin Incheierea nr. 15491, dosar nr. 15491/5.12.2002 al Biroului de Carte Funciara-Judecatoria Sectorului 1(f.66) fiind intabulat in CFI 31580 in favoarea reclamantului dreptul de prorietate asupra imobilului situat in str. ....., nr. 35, cu nr. cadastral 13959/1, doar cu privire la suprafata de 8.361, 78 mp. Potrivit sentintei civile nr. 642/20.01.1998 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. 17820/1996, definitiva prin decizia civila nr. 1805/A/24.02.1998 a T.M.B-Sectia a IV a Civila, investita cu formula executorie si inscrisa in registrul de transcriptiuni sub. Nr. 10863/5.08.1998 (f.15-15) s-a admis actiunea formulata de reclamantul CG-paratul in prezenta cauza-in contradictoriu cu paratul SC si s-a constatat ca reclamantul este proprietarul terenului situat in Bucuresti, str. .... nr. 2 B, Cartier Diaconeasa, sector 1, in suprafata de 4.100 m.p., pe care se afla un grajd pentru cresterea animalelor si se cultiva pomi fructiferi, cu urmatoarele vecinatati: Nord ....; Est ....; Sud .....; Est str. ..., prin uzucapiunea de 30 de ani, implinita prin jonctiunea posesiilor. Conform raportului de expertiza topografica nr. 1437/28.02.2005, completat, intocmit de expert tehnic OV(f. 48-55, 97-101) in urma identificarii terenurilor detinute de parti conform inscrisurilor depuse la dosar si a masutarorilor efectuate , s-a constatat ca proprietatea reclamantului se suprapune cu cea a paratului pe o suprafata de 1.114, 72 mp, corespunzator punctelor 2-5-4-3-2 din planul de situatie anexa la raport. Prin actiunea ce face obiectul cauzei de fata, astfel cum a fost modificata si precizata, s-a solicitat de catre reclamant obligarea paratului sa ii lase in deplina proprietate si posesie terenul in suprafat de 1.114,72 mp, situat la adresa: ....nr. 35, sector 1,precum si granituirea terenului detinut de reclaamant de terenul paratului. Actiunea in revendicare este acea actiune reala pornita de proprietarul neposesor impotriva posesorului neproprietar , constituind cel mai energic mijloc de aparare a dreptului de proprietate deoarece titlularul sau, pe langa recunosterea dreptului, pretinde si restituirea bunului. In cazul in care paratul invoca, la randul sau, un titlu de porprietate, revine instantei sarcina de a compara titlurile opuse de parti, astfel cum s-a solicitat si de catre reclamant, dansu-se preferinta aceleia ce are un titlu mai caracterizat. In cauza, fata de titlurile de proprietate ale partilor instanta este tinuta a proceda la compararea acestora si a le analiza fata de situatia in care, atat reclamantul cat si paratul detin titluri de proprietate ce provin de la autori diferiti, fiind de principiu ca va avea castig de cauza cel al carui titlu este mai preferabil. Preferabilitatea uneia sau alteia dintre titlurile partilor litigante in actiunea in revendicare se va stabili ca urmare a compararii titlurilor prin prisma drepturilor avute de autor. Cercetand titlul de proprietate al reclamantului, se constata a acesta este reprezentat de titlul de proprietate eliberat de Prefectuta Municipiului Bucuresti la data de 04.12.2000 cu nr. 20624/1 in conformitate cu prevederile art. 41 al. 2 din Legea nr. 18/1991 republicata si art. 34 din Legea nr. 1/2000, imprejurare fata de care in cauza nu prezinta relevanta modalitatea de preluare anterioara de catre statul roman a terenului in litigiu. Cat priveste titlul de proprietate invocat de catre parat in aparare in cauza, se retine in raport de sentinta civila nr. 642/20.01.1998 ca dreptul de proprietate al acetuia este dovedit in md absolut si deplin prin faptul posesiei neintrerupte, timp de peste 30 de ani, incepand cu anul 1969 , si devenind astfel, retroactive, opozabil erga omnes, deci si reclamantului , conditiile uzucapiunii fiind indeplinite si fata de acesta. Este adevarat ca sentinta civila mentionata nu a fost pronuntata in contradictoriu cu reclamantul , insa este unanim admis in doctrina si practica judiciara faptul ca opozablitatea fata de terti a unui act sau fapt juridic ce constituie titlu de proprietate ori a unei hotarari judecatoresti nu este contrazisa de relativitatea efectelor acestora ,in sensul producerii efectelor numai fata de partile la care se refera. Astfel, principiul relativitatii efectelor nu este incalcat prin invocarea titlului fata de o terta persoana, in speta fata de reclamant, proprietar neposesor , caruia i se opune hotararea juecatoreasca prin care s-a constatat dobandirea de catre paratul posesor a dreptului de proprietate asupra terenului, prin uzucapiune. Argumentul in acest sens este dat de faptul ca cel ce opune titlul de proprietate nu tinde la recunosterea unei obligatii in sarcina tertului, obligatie avand ca temei hotararea judecatoreasca infatisata, ci, dimpotriva, drepturile si obligatiile nascute din aceasta profita, respectiv incumba tertilor. Insa, actul sau faptul juridic ca titlu de proprietate este opozabil oricarui tert in sensul ca acesta nu poate ignora prezumtia relativa de proprietate degajata in favoarea persoanei care il invoca, dar poate rasturna aceasta prezumtie, inclusiv prin invocarea unui titlu propriu de natura sa genereze o prezumtie de proprietate , relativa la randul sau, cum in cauza se retine ca a si procedat reclamantul. Instanta nu poate retine insa sustinerile reclamantului in sensul ca titlul sau de proprietate il constituie actul de partaj si ascendent autentificat sub nr. 25100/07.06.1947 de Tribunalul Ilfov-Sectia Notariat si transcris sub nr. 16090/07.06.1947(f. 60-62), prin care bunicii sai, prof CT si AP, i-au lasat in deplina proprietate si posesie terenul incauza. Este adevarat ca astfel cum s-a constatat prin expertiza efecuata in cauza, completata, limitele suprafetei de teren trecute in proprietatea reclamantului conform titlului de proprietate nr. 20624/1/04.12.2000 si procesului cerbal de punere in poseie sunt aceleasi cu cele mentionate in actul de partaj si ascendent, in mod logic insa fata de dispozitiile Legii nr. 18/1991 republicata si ale Legii nr. 1/2000. Dar , reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile art.41 al. 2 din Legea nr. 18/1991 republicata si art. 34 din Legea nr. 1/2000, vizeaza exclusiv situatia terenurilor intrate in proprietatea staului, preluate cu titlu valabil de catre stat ori unitatile administrativ-teritoriale, altfel nu ar putea fi “considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative-teritoriale” in raport de prevederile art. 6 din Legea nr. 213/1998. Fata de aceste considerente de fapt si de drept, instanta constata titlul paratului ca fiind mai bine caracterizat, dobandit intr-un mod originar, motiv pentru care ca va preferinta acestuia si va respinge capatul de cerere privind revendicarea suprafetei de teren de 1.114,72 mp., ca neintemeiat. In ceea ce priveste capatul de cerere avand ca obiect granituirea terenurilor partilor, se retine potrivit prevederilor art. 584 C.civ ca orice proprietar poate obliga pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite de a sa, granituirea reprezentand prin urmare acea operatiune de delimitare prin semen exterioare a proprietatilor vecine ce apartin unor titulari diferiri, iar actiunea in granituire mijlocul procedural pus la dispozitia unuia dintre titularii terenului vecin cu al altora, prin intermediul caruia se obtine pe baza unei hotarari judecatoresti determinate sa il umeze titularul. In raport de situatia anterior de fapt si de drept retinuta instanta urmeaza a stabili linia de hotar intre terenul proprietatea reclamantului situat in Bucuresti, str....nr. 35(fosta str. .... nr. 18) sector 1 si terenul proprietatea paratului situat in Bucuresti, str. .... nr. 2B,sector 1, conform aliniamentului identificat in raportul de expertiza topografica nr. 1437/28.02.2005, completat, intocmit de expert tehnic OV, corespunzator punctelor 2-5-4 din planul de situatie anexa la raport , admitand in acest sens in parte prezenta actiune. In temeiul art. 274 C.pr.civ., instanta va obliga paratul sa plateasca reclamantului suma de 1.337.000 lei, cheltuieli de judecata, reprezentand partial taxele judiciare de timbru , timbrul judiciar, onorariul expertului si cel avocatial, achitate in cauza exclusiv de catre reclamant, proportional cu admitere actiunii de fata, tinandu-se cont de cheltuielile corespunzatoare capatului de cerere avand ca obiect granituirea si faptul ca pentru o astfel de cerere, ce profita ambelor parti, cheltuielile de judecata se suporta in mod egal.

Rezolvare:PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE: Admite in parte actiunea modificata si precizata formulata de reclamantul PM, domiciliat in Bucuresti, str. ...., nr. 1, bl. 45, sc. .,ap. .., sector ., in contradictoriu cu paratul CG, domiciliat in Bucuresti, str. ..., nr. 2, sector 1. Stabileste linia de hotar intre terenul proprietatea reclamantului situat in Bucuresti, str. ..., nr. 35(fosta str. ... nr. 18) sector 1 si terenul proprietatea paratului situat in Bucuresti, str. ... nr. 2B, sector 1, conform aliniamentului identificat in raportul de expertiza topografica nr. 1437/28.02.2005, completat , intocmit de expert tehnic OV, corespunzator punctelor 2-5-4 din planul de situatie anexa la raport. Respinge capatul de cerere privind revendicarea suprafetei de teren de 1.114,72 mp , ca neintemeiat. Obliga paratul sa plateasca reclamantului suma de 1.337.000 lei, cheltuieli de judecata. Cu apel in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica , azi, 03. 06. 2005. PRESEDINTE GREFIER

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE