Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Recurs împotriva încheierii de suspendare a executării silite, dispusă de către instanța de recurs. Inadmisibilitate

25-11-2009         Tipareste        Trimite prin email

Recurs împotriva încheierii de suspendare a executării silite, dispusă de către instanța de recurs. Inadmisibilitate
Intrucât cererea de suspendare a executării silite este accesorie recursului, încheierea instanței de recurs prin s-a soluționat o atare cerere, este irevocabilă și nesusceptibilă de recurs ca și decizia prin care se judecă recursul.
Secția civilă a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, decizia nr.3388 din 9 octombrie 2002
Sesizată cu soluționarea cererii de ordonanță președințială, întemeiată pe dispozițiile art. 300 alin. 3 C.proc.civ., Curtea de Apel Alba Iulia, secția civilă, prin sentința nr.58 din 4 iunie 2002, a dispus suspendarea provizorie a executării silite până la soluționarea cererii de suspendare a executării silite ce face obiectul dosarului nr.2813/2002 al Curții de Apel Alba Iulia.
Recursul declarat împotriva acestei sentințe de creditor este inadmisibil.
Potrivit art.300 alin.3 C.proc.civ., suspendarea la cerere a executării hotărârii poate fi acordată numai după depunerea unei cauțiuni ce se va stabili, prin încheiere, cu ascultarea părților în camera de consiliu, scop în care acestea vor fi citate în termen scurt, chiar înainte de primul termen de judecată, dacă este cazul. Dispozițiile art.403 alin.3 și 4 se aplică în mod corespunzător.
La rândul lor, prevederile art.403 alin.3 și 4 C.proc.civ. dispun că, asupra cererii de suspendare formulată potrivit alin.1 și 2, instanța, în toate cazurile, se pronunță prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat și în cazuri urgente, președintele instanței poate dispune suspendarea provizorie a executării pe cale de ordonanță președințială, până la soluționarea de către instanță a cererii de suspendare prevăzută de prezentul articol.
Prevederile art.403 alin.3 și 4 C.proc.civ., la care fac trimitere dispozițiile art.300 alin.3 din același cod, trebuie însă interpretate în concordanță cu ansamblul normelor de procedură în cadrul căruia sunt situate aceste prevederi, și anume, în Secțiunea a VI – a "Contestația la executare" din Cartea a V-a a codului intitulată "Despre executarea silită", adică acea ultimă fază a procesului civil în contextul căreia creditorul își poate realiza în mod efectiv drepturile statornicite ori recunoscute într-un titlu executor.
Executarea silită începe numai în temeiul unui titlu executoriu și pornește întotdeauna prin sesizarea organului de executare. În acest sens, art. 373 C.proc. civ., prevede că instanța de executare este judecătoria în circumscripția căreia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.
Întrucât litigiul de față nu își are sorgintea în cea din urmă fază a procesului civil – executarea silită -, dispozițiile art.403 alin.3 C.proc.civ. referitoare la recursul îndreptat împotriva încheierii de suspendare provizorie a executării silite pot și trebuie interpretate în lumina normelor și principiilor de drept care guvernează căile de atac, acele mijloace procedurale ce pot fi exercitate pentru reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești

Rezolvare:Cum, în speță, suspendarea provizorie a executării unei hotărâri judecătorești s-a dat în faza recursuluii și de către o instanță de recurs, care urmează să se pronunțe asupra conflictului dintre părți printr-o deciziei irevocabilă și, deci, nesusceptibilă de o altă cale de atac de reformare, tot astfel și hotărârea aceleeași instanțe prin care s-a admis o cerere de suspendare a executării silite a deciziei dată în apel, cerere accesorie recursului, este la rândul ei irevocabilă, calitate conferită de decizia prin care se va soluționa recursul.
Dacă s-ar permite o interpretare contrară, în sensul că, în speță, recursul ar fi admisibil, s-ar ajunge la soluția bizară și contradictorie ca litigiul de fond să se finalizeze printr-o hotărâre a Curții de Apel Alba Iulia, în timp ce cererea accesorie de suspendare a executării unei hotărâri definitive dată pe fond în același process sa poată fi finalizată de o instanță ierarhic superioară curții de apel.
Față de cele ce preced, recursul declarat de creditor se privește ca inadmisibil și va fi respins în consecință


NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE