Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Recuperarea Taxei de Poluare pentru autovehicule

         Tipareste        Trimite prin email


Prin cererea inregistrata la data de 29.12.2011, reclamantul DC, a chemat in judecata pe parata ADMINISTRATIA FINANTELOR H, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna obligarea paratei la restituirea sumei de __ lei, reprezentand taxa pe poluare autovehicule, cu dabanda legala.


In motivarea actiunii societatea reclamant arata ca, in cursul anului 2008, a achizitionat un autoturism, inmatriculat in Germania, iar pentru a-l inmatricula in Romania a fost obligat sa achite suma de .. lei, cu titlul de taxa pe poluare, ca urmare a deciziei de calcul a taxei de poluare emisa de AFP H., calculate conform OUG. 50/2008.


Mai arata reclamantul ca, a solicitat pe cale administrativa restituirea taxei pe poluare autovehicule in cuantum de ..lei, insa cererea a fost respinsa potrivit adresei emisa de AFP H., desi taxa pe poluare autovehicule contravine dispozitiilor art.148 alin 2 si 4 din Constitutia Romaniei si art.90 paragraf 1 din TCE (actualmente art.11 TCE), fiind si discriminatorie, in raport cu autoturismele deja inmatriculate in Romania si revandute pentru care nu se plateste taxa de poluare, astfel cum s-a pronuntat Curtea Europeana de Justitie prin Hotararea din 7.04.2011 in cauza C-402/90, astfel ca se impune admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.
Cererea este legal timbrata.


In dovedirea acesteia societatea reclamantei a depus la dosar actele de provenienta al autoturismului, decizia de calcul al taxei de poluare emisa de AFP H., dovada efectuarii procedurii prealabile, adresa nr. emisa de AFP H. in solutionarea contestatiei administrative si altele.
Parata AFP H., a formulat intampinare, invocand exceptia inadmisibilitatii actiunii prin care arata ca suma de .. lei solicitata de catre reclamant, ce a fost stabilita prin deciziile de calcul al taxei pe poluare autovehiculele, care nu au fost contestate, potrivit art.205 si urmatoarele din Codul de Procedura fiscala si nu au fost anulate in niciun fel, iar pe de alta parte, restituirea taxei pe poluare in cuantum de .. lei nu se incadreaza in dispozitiile art. 117 alin.1 Cod procedura fiscala, situatie in care actiunea reclamantei este inadmisibila.
Pe fondul cauzei parata solicita respingerea actiunii ca fiind neintemeiata, deoarece actul administrativ prin care s-a solutionat cererea de restituire a taxei de poluare nu a fost atacat in termenul legal, pe cale administrativa, situatie in care instanta nu poate da curs cererii de restituire formulata de reclamant, iar pe de alta parte, la stabilirea taxei pe poluare s-au avut in vedere dispozitiile art.3-5 din OUG 50/2008, aplicata la data solicitarii, precum si cele inscrise in pct. 1.1, 1.3 lit a si pct 1.4 din Ordinul 986/2008, pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, obligatie de plata a taxei pe poluare pentru autovehiculele din categoria M1-M3 si N1-N3, intervine cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania, sau la repunerea in circulatie a acestuia in Romania, ca urmare a solicitarii persoanei fizice sau juridice, astfel ca, in mod corect AFP H. a stabilit sumele de plata in sarcina reclamantului cu titlu de poluare.


De asemenea, mai arata parata ca taxa de poluare nu este perceputa pentru faptul ca un autoturism traverseaza frontiera unui stat membru, ci pentru prima inregistrare a autovehiculului pe teritoriul acelui stat membru in vederea punerii in circulatie si nu constituie o taxa vamala in sensul art. 25 din Tratatul CE, aceasta taxa nefiind perceputa doar persoanelor care doresc sa inmatriculeze si sa utilizeze in Romania autoturisme second hand, importate din UE, ci tuturor persoanelor care doresc sa inmatriculeze si sa utilizeze un autoturism indiferent de provenienta sa, sau de vechimea acestuia, astfel ca, nu se poate retine caracterul discriminatoriu al taxei pe poluare, instituirea taxei de poluare fiind rezultatul negocierilor dintre Romania si Uniunea Europeana, astfel, ca nu se poate sustine ca aceasta ar contraveni legislatiei comunitare din moment ce si alte state membre ale Uniunii Europene au instituit o asemenea taxa (Ungaria, Grecia, Danemarca, Spania, Belgia, Olanda, etc.)
OUG nr. 50/2008 in baza caruia a fost stabilita taxa pe poluare contestata de reclamant, a fost adoptata in scopul asigurarii protectiei mediului, prin realizarea unor programme si proiecte pentru imbunatatirea aerului si pentru incadrarea valorilor limita prevazuta in legislatia comunitara in acest domeniu.
Pe de alta parte, Curtea Europeana de Justitie, anterior pronuntarii Hotararii din 07.04.2011 in cauza C-402/-09, a aratat in mod constant ca o consecinta a dreptului comunitar actual este aceea ca statele membre pot sa impuna asupra marfurilor, precum autovehiculele, un sistem de taxa al carei cuantum creste progresiv in conformitate cu un criteriu obiectiv, aratand ca sunt criterii obiective capacitatea cilindrica sau clasificarea in functie de performantele de mediu.
De asemenea, se mai arata in intampinare ca in ceea ce priveste hotararea CJE in cauza C-402/09, privind actiunea lui Ioan Tatui impotriva Statului Roman, efectele acesteia nu sunt incidente in cauza, intrucat raportului juridic din cauza s-a nascut anterior pronuntarii acesteia, iar pe de alta parte, potrivit art. 46 din CEDO hotararile obtinute in contradictoriu cu statul roman sunt obligatorii la data publicarii acestora in M.O. al Romaniei.


Parata a formulat cerere de chemare in garantie a Administratiei Fondului pentru Mediu, pentru ca in cazul in care parata va cadea in pretentii, chemata in garantie sa fie obligata sa despagubeasca pe aceasta cu suma reprezentand taxa pe poluare autovehiculele ce se solicita a fi restituita.
Examinand cu prioritate exceptia inadmisibilitatii actiunii, formulata de parata, se constata ca aceasta este neintemeitata, deoarece, societatea reclamant a solicitat restituirea sumei de .... lei, achitata cu titlu de taxa pe poluare autovehicule, cererea putandu-se efectua in termen de 5 ani de la data platii, pentru care reclamantul a efectuat procedura prealabila, iar restituirea sumei se incadreaza in art. 117 alin.1 lit. d Cod procedura fiscala, urmand a se respinge ca neintemeiata exceptia invocata.
Pe fondul cauzei, din analiza probelor administrate(....)
(...)Aceasta nu inseamna ca statele membre trebuie sa adopte un anume regim fiscal, ci impune acestora, ca indiferent de sistemul ales, acesta sa se aplice fara discriminare produselor similare importate.
Taxa de poluare introdusa prin dispozitiile OUG nr. 50/2008, reprezentand o exprimare a suveranitatii statale sub forma dreptului de a stabili taxe si impozite, ceea ce constituie obiectul analizei in aceasta cauza nu poate fi decat verificarea identitatii de tratament dintre diversele feluri de autoturisme supuse taxei de poluare, mai exact, a neutralitatii taxei.
(...)Prin urmare, caracterul disciminatoriu al dispozitiilor OUG nr. 50/2008 poate fi analizat doar prin raportare la autovehiculele intrate in Romania si cu privire la care s-a perceput taxa de poluare, iar nu cu privire la autovehiculele inmatriculate in Romania inainte de 01.01.2007 si nici cu privire la autovehiculele inmatriculate in perioada 01.01.2007-01.07.2008, supuse taxei de prima inmatriculare(...)
(...)Judecatorul national, ca prim judecator comunitar, are competenta, atunci cand da efect direct dispozitiilor art.90 din T.C.E.( art.110 T.U.E) sa aplice prevederile nationale de asa maniera ca drepturile prevazute de Tratat sa fie pe deplin si efectiv protejate.
(...)
Refuzul autoritatii administrative de a restitui reclamantei suma de .. lei, reprezentand taxa de poluare autovehicule, este nejustificat, fata de faptul ca reglementarea din dreptul intern este contrara dreptului comunitar european.
(...)
Potrivit art.1 alin.1 din Legea 554/2004, a contenciosului administrativ « Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat cat si public«.

Asa fiind, tribunalul urmeaza ca in baza art. 18 din Legea 554/2004 republicata, sa admita actiunea formulata de reclamant si cererea de chemare in garantie formulata de parata.
Va fi obligata parata AFP H. sa restituie reclamantului suma de ... lei reprezentand taxa pe poluare autovehicule, cu dobanda legala.
Va fi obligata chemata in garantie sa achite paratei suma de ... lei, reprezentand taxa pe poluare autovehicule, cu dobanda legala.
Va fi obligata parata, potrivit art. 274 Cod procedura civila, la cheltuieli de judecata catre reclamant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE