Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Pauliană împotriva unui act cu titlu oneros

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul ........... domiciliat în ............ județul ........ str. .... nr. ....... etajul ...... apartamentul nr. ..... chem în judecată și personal la interogatoriu pe ............. domiciliat în ............. județul ............. str. ........ nr. ...... etajul ..... apartamentul nr. ..... și pe ............. domiciliat în ........ județul ....... str. .......... nr. ..... și pe ......... domiciliat în ........ județul ....... str. ....... nr. .... etajul ..... apart. nr. ........ pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să revocați contractul de vânzare-cumpărare autentificat de .......... sub nr. .... din ....... intervenit între primul pârât ca vânzător și cel de al doilea ca cumpărător și având ca obiect terenul din .......... județul ........ str. ........ nr. .... nr. cărții funciare ....... nr. topografic ....... Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele acțiunii:


În fapt, prin sentința civilă nr. ....... din ........ a Judecătoriei ....... primul pârât a fost condamnat să-mi plătească suma de lei ........... pe care îi primise de la mine cu titlu de împrumut la data de ....... îndată după rămânerea definitivă a acestei sentințe, am procedat la punerea ei în executare în conformitate cu dispozițiile legale. Prin procesul-verbal din ...... încheiat de executorul judecătoresc a-l Judecătoriei ....... s-a constatat că debitorul este cu desăvârșire insolvabil. În urma cercetărilor întreprinse de mine am constatat că la data de ...... deci posterior datei la care primul pârât a luat de la mine suma sus-menținută, el a vândut celui de-al doilea pârât terenul său din ....... județul ................ str. ............... nr. ....., prin actul autentificat de ............ sub nr. ...... din ........... Această diminuare a patrimoniului primului pârât este rezultatul unei fraude la care au participat atât el cât și cel de-al doilea pârât, ambii cunoscând existența creanței mele și urmărind împiedicarea realizării ei, așa cum reiese din împrejurările de fapt pe care le voi dovedi în cadrul prezentei acțiuni.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 975 Codul civil.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul părților, care urmează a fi citate cu această mențiune, de proba cu acte, și anume de chitanța sub semnătura privată doveditoare a împrumutului intervenit între mine și primul pârât, de sentința civilă nr. ....... din ........ a Judecătoriei ..........., de procesul verbal nr. ................ din ................ al executorului judecătoresc al Judecătoriei ................ și de contractul de vânzare-cumpărare autentificat de ....... sub nr. ...... din ......; precum și de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. .............. din ......... județul ......... str. ............ nr. ..... etajul ...... apart. nr. .....
2. .............. din ......... județul ......... str. ............ nr. ..... etajul ...... apart. nr. .....
Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în trei exemplare, dintre care unul pentru instanță, iar celelalte două pentru a fi comunicate fiecăruia dintre cei doi pârâți.


Data
..............
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL .............................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE