Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

În evacuarea chiriașului, ca urmare a expirării termenului locațiunii

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul .................., domiciliat în localitatea .................., județul ............, str. ............, nr. ......, etajul ....., apart. ....., chem în judecată pe ................ domiciliat în localitatea ................, județul .................., str. ...................., nr. ......, etajul ....., apart. ......, pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să dispuneți evacuarea lui pe data de ........ din imobilul proprietatea mea din localitatea ........., județul .................., str. ................, nr. ......., etajul ........, apart. ..........., ca urmare a expirării termenului pentru care fusese încheiat contractul de închiriere intervenit între noi la data de .................... și vizat de .................... sub nr. .............. din ............., și să-l obligați să-mi plătească suma de ............ lei cu titlu de despăgubiri pentru timpul cât a stat fără drept în imobilul meu. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele acțiunii sunt următoarele:
În fapt, am închiriat pârâtului la data de ......................, în temeiul contractului sus-menționat, o cameră din apartamentul proprietatea mea, situat în localitatea .................. str. ................, nr. ........, pe termen de ............ Această cameră face parte din suprafața legală a subsemnatului și a familiei mele, care, deși în număr de ........ persoane, ocupăm o suprafață locativă de numai .... mp. În aceste condiții, contractul încheiat între mine și pârât nu a fost prelungit, nu a intervenit nici prelungirea lui convențională, întrucât la data de .............., prin notificarea transmisă prin Serviciul de executări al Tribunalului ..................... și înregistrat sub nr. ........, din ......, i-am pus în vedere pârâtului că la expirarea termenului contractual, și anume la data de .........., trebuie să părăsească camera ocupată de el. Deși acest termen a trecut, pârâtul refuză să evacueze camera, cu toate că prin ordinul de repartiție nr. .............. din ............. al Serviciului de gospodărie locativă i s-a atribuit o suprafață locativă corespunzătoare.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1.436 C. civ.
Înțeleg să mă folosesc de proba cu acte, și anume de contractul de închiriere dintre mine și pârât, de cercetarea la fața locului și de adeverința eliberată de Serviciul de gospodărie locativă al ..................
Depun prezenta acțiune precum și copii legalizate de pe sus-menționatul act, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL .........................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE