Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

De iesire din indiviziune

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul(a) .............. domiciliat(ă) în ............. str. ........... nr. ...... apartamentul nr. ...... chem în judecată pe .............. domiciliat în ............. str. ......... nr. .... etajul .... apartamentul .... pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să declarați ieșirea noastră din indiviziune asupra imobilului din ............... str. .................. nr. .... nr. carte funciară ............ nr. topografic ........... și să ne atribuiți fiecăruia loturi în proporție de ....... pentru mine și de ...... pentru pârât, cu împărțirea fructelor și veniturilor în valoare de lei .......... încasate de pârât. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele acțiunii:


În fapt, prin actul de vânzare-cumpărare autentificat de ................ sub nr. .... din ......., subsemnatul am cumpărat de la ....... sora pârâtului, cota de ............ proprietate indiviză din imobilul sus-menționat, devenind astfel proprietar indivizar împreună cu pârâtul, care refuză să pună capăt acestei situații prin bună învoială.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 728 C. civ., și ale art. 6735 din C. proc. civ.
Înțeleg să mă folosesc de expertiză, cercetare la fața locului și probă cu acte, și anume de actul de vânzare-cumpărare autentificat de ............... sub nr. ......... din .......... prin care am devenit proprietar indivizar asupra imobilului a cărei împărțire o cer.
Depun prezenta cerere, precum și copie certificată de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Data
..........
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI .........................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE