Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

De divorț, prin care se cere și încredințarea copiilor, păstrarea numelui de familie, împărțirea bunurilor comune și atribuirea spațiului locativ

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnata ............................. (numele și prenumele reclamantului), domiciliată în județul ........, str. .............., nr. ......., etajul ....., apart. ................., chem în judecată și personal la interogatoriu pe soțul meu ............, domiciliat în localitatea ............, județul ............., str. .............., nr. ......., etajul ..........., apart. ........, pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să desfaceți căsătoria încheiată între subsemnata și pârât în fața delegatului de stare civilă al .................. la data de ........... și înscrisă în registrul de stare civilă sub nr. ........... din acel an, obligând totodată, pe pârât să-mi plătească cheltuieli de judecată și onorariul de avocat. Vă rog să dispuneți ca pentru termenul de judecată să fie citată și autoritatea tutelară de pe lângă Comitetul executiv al Consiliului Local al .....................


Motivele acțiunii sunt următoarele:
În fapt, pârâtul mă supune unui regim de insulte și violențe care fac cu neputință continuarea căsătoriei pentru mine. Astfel, în repetate rânduri, el vine beat acasă și atunci mă insultă și mă bate, provocând scandaluri. Pe de altă parte, el refuză să-mi dea banii necesari întreținerii gospodăriei, uneori lăsându-mă cu totul fără mijloace câte o lună, două.
Din căsătoria noastră au rezultat doi copii, și anume ....................... (numele și prenumele copilului), în vârstă de ...... ani, și ................... în vârstă de ..... ani, pe care vă rog, să mi-i încredințați spre creștere și educare, ținând seama atât de vârsta lor, cât și de faptul că, dat fiind brutalitatea de care dă dovadă pârâtul, el nu prezintă garanția că va exercita o influență binefăcătoare asupra educației lor.
Dat fiind că subsemnata voi continua să mă ocup de creșterea și educarea copiilor și pentru a nu se crea pentru ei o situație de stânjenire ca urmare a faptului că vor avea un alt nume decât cel pe care l-aș purta eu, vă rog să admiteți să port numele soțului meu și după desfacerea căsătoriei următoarele: ținând seama de faptul că pârâtul a avut în timpul căsătoriei un salariu de .... lei iar subsemnata am depus o muncă neîntreruptă în cadrul gospodăriei.
Vă rog, să recunoașteți dreptul subsemnatei de a continua să locuiască împreună cu copiii în locuința pe care o ocupăm în prezent, din ..............., județul ............ str. ............ nr. ....., etajul ........ apart. ......, înlocuind în contractul de închiriere pe soțul meu, care în prezent este titularul acestui contract.
În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 38 din Codul familiei în ceea ce privește divorțul, ale art. 40 din Codul familiei în ceea ce privește păstrarea numelui de familie al pârâtului, ale art. 36 din Codul familiei în ceea ce privește împărțirea bunurilor comune.
Înțeleg să mă folosesc pentru dovedirea susținerilor mele de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte, și anume de certificatul constatator al căsătoriei subsemnatei cu pârâtul, de certificatele constatatoare ale nașterii copiilor, de adeverința din care rezultă salariul primit de pârât în timpul căsătoriei și de contractul de închiriere a locuinței deținute de noi, precum și de proba cu martori pentru care propun pe:
1. ............ (numele și prenumele martorului), din localitatea .........., județul ............, str. ............... nr. ...., etajul ....., apart. .....;
2. ....................., din localitatea ............., județul ..........., str. ................., nr. ......, etajul ......, apart. .......;
3. ....................., din localitatea ............., județul ..........., str. ..............., nr. ......, etajul ......., apart. ........
Depun prezenta cerere, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în trei exemplare, dintre care unul pentru instanță și celelalte două pentru a fi comunicate pârâtului și autorității tutelare de pe lângă Consiliul local .................


Data
..........
Semnătura reclamantei,
......................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL ..............................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE