Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

CONTRACT DE MANDAT

         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE MANDAT


CAPITOLUL I
Părțile contractante


Art. 1. - Între Ministerul (Consiliul local sau județean) ................ în calitate de reprezentant al statului român, ca acționar (asociat) la Societatea Comercială ............, cu sediul în ......, str. ...., nr. ....., județ/sector ......., în calitate de mandant, și ................. salariat (reprezentant) al Ministerului (Consiliului local sau județean) ......., la Departamentul/Direcția .........., cu domiciliul în ........., str. ......, nr. ....., bl. ......, ap. ....., județ/sector ......, posesorul B.I. seria ....... nr. ........., eliberat de ......., în calitate de mandatar, s-a încheiat prezentul contract de mandat.


CAPITOLUL II
Condițiile mandatului


Art. 2. - În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, Ministerul (Consiliul local sau județean) ............., în calitatea sa de reprezentant al statului ca acționar (asociat) la societățile comerciale cu capital parțial sau integral de stat din ramurile economice din aria de activitate a Ministerului (Consiliului local sau județean), acordă toate împuternicirile persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea Ministerului (Consiliului local sau județean) ............... de reprezentant al statului ca acționar (asociat), iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege pentru a avea această calitate.


CAPITOLUL III
Obiectul contractului


Art. 3. - Mandantul împuternicește pe mandatar în limitele stabilite prin prezentul contract să reprezinte interesele capitalului de stat în Societatea Comercială ................................................................... .
Art. 4. - Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.


CAPITOLUL IV
Termenul contractului


Art. 5. - Prezentul contract se încheie pe termen de ........................


CAPITOLUL V

A. Obligațiile părților contractante - obligațiile mandatarului


Art. 6. - În perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial de stat, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți ai statului obligațiile adunării generale a acționarilor (asociaților), stabilite prin legislația în vigoare și statutul societății.
Art. 7. - Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a unității, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.
Art. 8. - Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 7.


B. Obligațiile mandantului


Art. 9. - Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art. 7. Totodată, mandantul se obligă să instruiască mandatarul pentru asigurarea corelării intereselor societății comerciale cu interesele generale ale capitalului de stat.


CAPITOLUL VI
Modificarea contractului


Art. 10. - Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți.


CAPITOLUL VII
Încetarea contractului


Art. 11. - Mandatul se stinge prin:
- expirarea termenului;
- imposibilitatea fortuită de executare;
- revocarea mandatarului;
- renunțarea mandatarului;
- moartea mandatarului;
- punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;
- aplicarea prevederilor art. 8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1999, modificată prin Legea nr. 99/1999.


Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului.
Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.
Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.


CAPITOLUL VIII
Dispoziții finale


Art. 12. - Clauzele prezentului contract nu se pot completa cu dispoziții contrare celor privitoare la mandat din Codul civil și Codul comercial.


Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.


MINISTRUL (CONSILIUL LOCAL SAU JUDEȚEAN),


Mandatar,

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE