Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL (2)

         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Societatea Comercială ................... cu sediul în ...................... telefon ............................. fax ..................... înmatriculată la Registrul comerțului ..................... sub nr. ................ având contul nr. ......................... la Banca ................................ și codul fiscal nr. ....................... reprezentată prin ........................... în calitate de MANDANT și
Dl./D-na/S.C. .......................... domiciliat(ă) în ................... (sau având sediul în ........................) identificat prin ................ C.I. nr./Pașaport nr. ............. eliberat de ............................. în calitate de MANDATAR
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
MANDANTUL .................. împuternicește pe mandatarul ................ să negocieze și să contracteze următoarele mărfuri: în condițiile de calitate, livrare, preț, prevăzute în anexă. Tot prin grija mandatarului, mărfurile vor fi transportate și depozitate în depozitul mandantului din ................... .
Cheltuielile necesare vor fi suportate de mandant și justificate de mandatar.
Art. 3. REMUNERAȚIA
Mandantul se obligă să plătească mandatarului pentru prestația realizată ...........% din valoarea tranzacției încheiate.
La începerea operațiunii, mandantul va acorda mandatarului un avans în sumă de ................. lei, eșalonată în 3 luni, începând cu data de ............. săptămânal. Rata următoare se va acorda numai după ce se vor justifica sumele anterioare.
Mandantul își rezervă dreptul de control asupra modului în care mandatarul își îndeplinește obligațiile contractuale.
Art. 4. EXECUTAREA MANDATULUI
Executarea mandatului se va considera încheiată în momentul în care marfa va fi recepționată de reprezentantul mandantului.
Art. 5. ACTELE JURIDICE încheiate de mandatar pentru realizarea tranzacției cu partenerul extern pentru care a fost împuternicit, vor fi semnate în calitate de reprezentant al mandantului, prezentând la cerere împuternicirea dată de acesta.
Art. 6. GARANȚII
Mandatarul va asigura garanțiile necesare pentru executarea contractului cu partenerul extern și va răspunde atât pentru daunele efectiv suferite, cât și pentru câștigul nerealizat.
Ambele părți se obligă să execute cu bună credință contractul încheiat.
Art. 7. LITIGII
Litigiile ce izvorăsc din prevederile prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor rezolva de către instanța competentă.
Redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

MANDANT,
MANDATAR

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE