Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

CONTRACT DE LOCAȚIUNE

         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE LOCAȚIUNE (SAU ÎNCHIRIERE)


Între subsemnații:
1. Proprietar ..................... domiciliat în ........................ și
2. Chiriaș ...................... domiciliat în ......................... s-a încheiat prezentul contract de închiriere.
I. Eu ...................... în calitate de proprietar declar că am închiriat d-lui ................. imobilul (sau apartamentul) meu, situat în ............. compus din ............ pe care îl predau în stare de folosință.
Chiria am stabilit-o la suma de .......... lei lunar, care se va plăti anticipat la începutul fiecărei luni.
Cheltuielile pentru întreținerea imobilului revin chiriașului (sau rămân în sarcina mea).
Cheltuielile privind plata curentului electric, gaze apă rece și apă caldă, telefon, radio, rămân în sarcina chiriașului.
Termenul de închiriere este de ........... începând cu data de ..........
Chiriașul este obligat să:
- plătească chiria la termenul stabilit;
- întrețină locuința în bună stare, ca un adevărat proprietar;
- facă reparațiile locative ce-i cad în sarcină, pentru ca bunul să nu se degradeze.
- nu efectueze modificări interioare de natură a schimba destinația încăperilor, fară consimțământul meu, ca proprietar;
- nu cedeze sau subînchirieze locuința, total sau parțial, fără consimțământul meu;
- permită, cu două luni înainte de expirarea contractului, să fie puse bilete pentru o eventuală închiriere și să permită vizitarea imobilului de viitorii chiriași;
- mobileze suficient apartamentul, încât valoarea mobilei să garanteze plata chiriei pe cel puțin un an;
- nu schimbe destinația locuinței care este numai pentru locuință;
Chiriașul a luat cunoștință de statutul asociației proprietarilor pe care i l-am remis astăzi, încât conformându-se acestui statut este obligat:
- să nu facă zgomot pe scările și trecerile comune;
- să nu tulbure liniștea celorlalți locatari în orele de odihnă stabilite prin regulament;
- să nu scuture covoarele decât între orele ..........;
- să nu întindă rufele în curtea de serviciu sau în mod vizibil pe balcoane, locul de uscare fiind numai în uscătoria destinată pentru aceasta;
În caz de neplată a unei rate lunare sau de nerespectare a vreuneia din obligațiile impuse mai sus, prezentul contract este reziliat de drept în favoarea mea, proprietarul, care voi trece la evacuarea chiriașului fără somație, punere în întârziere sau judecată.
Orice îngăduință din partea mea, ca proprietar, nu trebuie interpretată ca o renunțare la pactul comisoriu expres stipulat.


II. Eu ................., în calitate de chiriaș, declar că am luat cu chirie imobilul descris mai sus, pentru care voi plăti chiria de ........... lei lunar, contract care se încheie pe termen de ........ începând cu data de .......... în condițiile enunțate, pe care le accept.
Am primit copia statutului asociației proprietarilor și mă oblig să respect toate obligațiile ce-mi revin, în calitate de chiriaș, din prevederile acestui statut.


Încheiat astăzi ........ în ....... exemplare.


Proprietar
..........
Chiriaș
.......


< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE