Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Contract de locatiune de autovehicule

         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE LOCAȚIUNE DE AUTOVEHICULE


Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ......................., numită în prezentul contract LOCATOR, reprezentată prin ......................, în calitate de director
S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ......................., numită în prezentul contract LOCATAR, reprezentată prin ...................., în calitate de director
au convenit să încheie prezentul contract de locațiune, cu respectarea următoarelor clauze:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea de către LOCATOR LOCATARULUI a unui nr. de ............ autovehicule potrivit anexei la contract.
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o durată de .............. începând din ziua semnării acestuia de către ambele părți.
Art. 4. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI
LOCATORUL este obligat:
a) să pună la dispoziția locatarului autovehiculele care fac obiectul prezentului contract, în stare bună de funcționare și în conformitate cu normele tehnice legale;
b) să înlocuiască în termen de ....... zile autovehiculele grav avariate care nu mai pot fi folosite de locatar potrivit destinației lor;
c) să efectueze reparațiile eventualelor defecțiuni apărute la autovehicule în termen de ............. zile de la notificarea acestui fapt de către LOCATOR.
Art. 5. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI
LOCATARUL se obligă:
a) să achite prețul locațiunii la termenele și în condițiile stabilite prin prezentul contract;
b) să suporte prima de asigurarea facultativă de răspundere civilă auto încheiată pentru autovehiculele închiriate.
Art. 6. PREȚUL CONTRACTULUI
LOCATARUL este obligat să plătească, pentru autovehiculele închiriate, o chirie de ........./lună. Plata chiriei se va face prin ordin de plată în contul LOCATORULUI în ziua de ........ ale fiecărei luni.
LOCATARUL suportă:
- costul carburanților pe durata închirierii;
- contravaloarea dotărilor suplimentare, ce vor rămâne în proprietatea sa și după încetarea contractului;
Art. 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în cazul în care una dintre părți:
a) nu își execută obligațiile contractuale, în mod culpabil;
b) este declarată în incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare;
Partea care invocă una dintre cauzele de încetare a prevederilor prezentului contract va notifica acest fapt celeilalte părți, cu cel puțin .... zile înainte de data de la care încetarea urmează a produce efecte.
Art. 8. FORȚA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.
Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.
În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de șase luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.
Art. 9. LITIGII
Părțile contractante convin ca litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanțelor judecătorești competente.
Art. 10. NOTIFICĂRI
În înțelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părți la adresa menționată la începutul prezentului contract. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poștă, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se consideră că a fost primită de destinatar în 5 zile de la data la care a fost predată serviciului poștal. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax sau telex, comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare următoare celei în care a fost expediată. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin una din modalitățile prevăzute în acest articol.
Art. 11. CLAUZE FINALE
Modificarea prezentului contract se realizează cu voința părților printr-un act adițional.
Prezentul contract a fost încheiat azi .............. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR,
LOCATAR,


< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE