Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

CONTRACT DE ÎMPRUMUT (2)

         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE ÎMPRUMUT
Art. 1. Între
S.C. .......X.......... S.R.L., cu sediul în ..........., str. .............. nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sector ............., Tel/Fax: ........, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ..............., având contul nr. .........., deschis la ..............., Cod Fiscal ..........., reprezentată prin .................., în calitate de .................. denumită în continuare DEBITOR,
și
S.C. .......Y.......... S.R.L., cu sediul în ..........., str. .............. nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ........, sector ........, Tel/Fax: ........., înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. .............., având contul nr. ............, deschis la ........., Cod Fiscal ..............., reprezentată prin .................., în calitate de ................ denumită în continuare CREDITOR,
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
CREDITORUL acordă DEBITORULUI un împrumut în sumă de ................ lei, pe termen de 3 ani, cu o perioadă de grație de 1 an.
Art. 3. TERMENUL de rambursare a împrumutului de către DEBITOR începe de la data de .............. și se va încheia la .............., termen de cuprinde și perioada de grație mai sus menționată, termen facultativ pentru DEBITOR care poate achita împrumutul într-un termen mai scurt și obligatoriu pentru CREDITOR.
Art. 4. DOBÂNDA
Dobânda este de ........../lună, și va fi calculată periodic raportându-se la suma restantă, conform tabelului din anexa nr. 1.
Art. 5. MODALITATEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR
Plata sumei împrumutate și a dobânzii se efectuează de către Societatea comercială .................X........... S.R.L., prin transfer bancar din contul DEBITORULUI în contul CREDITORULUI, în plăți lunare, până la data de .........., conform anexei nr. 2.
Art. 6. DEBITORUL trebuie să restituie întreaga suma împrumutată cu dobânda calculată la termenul stipulat în contract.
Art. 7. Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.
Art. 8. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți, sub forma unui act adițional.
Art. 9. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ............., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


DEBITOR,
CREDITOR,


< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE