Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

CONTRACT DE ÎMPRUMUT (1)

         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE ÎMPRUMUT


Art. 1. Între
S.C. .......X.......... S.R.L., cu sediul în ..........., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ................., Tel/Fax: ............, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ..........., având contul nr. ..........., deschis la ..............., Cod Fiscal ..........,
și
Dl./D-na ..................., cetățean român, identificat cu C.I. seria ..... nr. .......... eliberat de ......................, la data de ............., cod numeric personal .............., domiciliat în ............, str. ............., nr. ....., bl. ......, sc. ...., ap. ....., sector ....., în calitate de asociat al S.C. .......X............... S.R.L.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Societatea comercială ......X.......... S.R.L. acordă asociatului un împrumut în sumă de ................. lei, pe termen de 3 ani, cu o perioadă de grație de 1 an.
Art. 3. TERMENUL de rambursare a împrumutului de către asociat începe de la data de .............. și se va încheia la .............., termen de cuprinde și perioada de grație mai sus menționată.
Art. 4. MODALITATEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR
Plata împrumutului acordat se efectuează de către S.C. ............X......... S.R.L., în numerar, în plăți lunare, până la data de .......... .
Art. 5. Asociatul trebuie să restituie întreaga suma împrumutată la termenul stipulat în contract.
Art. 6. Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.
Art. 7. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți, sub forma unui act adițional.
Art. 8. Prezentul contract a fost încheiat astăzi .............., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


S.C. ............. S.R.L.
Administrator,
Asociat,< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE