Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

CONTRACT DE COMODAT(3)

         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE COMODAT


PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art. 1. Dl./D-na. ................, cu domiciliul în ........., str. ......., nr. ...., județul ............., identificat cu B.I. seria ....... nr. .......... în calitate de COMODANT,
și
Art. 2. Dl./D-na. ................, cu domiciliul în ........., str. ......., nr. ...., județul ............., identificat cu B.I. seria ....... nr. .......... în calitate de COMODATAR,


OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3. Obiectul contractului îl constituie folosința de către comodatar a apartamentului aflat în proprietatea d-lui/d-nei. .................., în calitate de comodant, situat în ............ str. ................, nr. ......, pe care comodatarul se obligă să îl folosească potrivit destinației sale.


TERMEN
Art. 4. Comodantul acordă comodatarului folosința apartamentului pe o durată de ...... ani, cu începere de la data semnării contractului.


OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art. 5. Comodantul se obligă:
- să dea comodatarului spre folosință apartamentul ce face obiectul prezentului contract;
- să restituie comodatarului cheltuielile făcute cu întreținerea apartamentului;
Art. 6. Comodatarul se obligă:
- să folosească și să întrețină apartamentul ca un bun proprietar;
- să folosească apartamentul potrivit destinației stabilite prin prezentul contract;
- să restituie la data încheierii contractului bunul împrumutat.


RĂSPUNDEREA
Art. 7. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea - în tot sau în parte - a lucrului, dacă nu dovedește că deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecința folosirii potrivit destinației și fără culpă din partea sa.


DAUNE COMINATORII
Art. 8. În cazul în care comodatarul nu eliberează apartamentul la sfârșitul contractului, acesta este obligat să plătească comodantului, daune cominatorii în valoare de ............. lei pentru fiecare zi de întârziere.


FORȚA MAJORĂ
Art. 9. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă.
Partea contractantă care invocă forță majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 5 zile de la apariția acesteia adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei.


ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 10. Raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.
Art. 11. În caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.


LITIGII
Art. 12. Litigiile dintre părțile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.


Prezentul contract a fost încheiat astăzi ....... în 3 exemplare originale, din care unul rămâne la comodant, unul la comodatar și unul la notariat.


Semnăturile părților


COMODATANT,

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE