Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

CONTRACT DE COMODAT (2)

         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE COMODAT


PĂRȚILE CONTRACTANTE


Art. 1. - S.C. ................ S.R.L. cu sediul în ........., str. ........, nr. ......., județul ............., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal ................... și cont nr. ............... deschis la ......................... în calitate de comodatar, reprezentată prin ..............
și
Art. 2. - Dl./D-na. .............., cu domiciliul în ........., str. ......., nr. ...., județul ......................, identificat cu B.I. seria ........ nr. .......... în calitate de comodant,


OBIECTUL CONTRACTULUI


Art. 3. - Obiectul contractului îl constituie împrumutul autoturismului marca ........... cu nr. de înmatriculare ...................... aflat în proprietatea d-lui/d-nei. .................., în calitate de comodant, pe care S.C. .............. S.R.L. se obligă să îl folosească ca mașină de intervenții potrivit scopului său.


TERMEN


Art. 4. - Împrumutul se acordă pe o durată de ........ ani, cu începere de la data semnării contractului.


DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


Art. 5. - Comodantul are dreptul:
- de a primi la scadență autoturismul împrumutat comodatarului;
- de a exercita, în cazul refuzului de restituire a bunurilor de către comodatar, acțiunea reală în revendicare sau o acțiune personală derivată din contract.


Art. 6. - Comodatarul are dreptul:
- de a reține bunurile până la plata cheltuielilor extraordinare, necesare și urgente făcute pentru conservarea autoturismului.


Art. 7. - Comodantul se obligă:
- să remită autoturismul la data semnării contractului, la sediul S.C. ................... S.R.L.;
- să restituie cheltuielile făcute de comodatar în vederea conservării autoturismului pe durata contractului;
- să suporte riscul pieirii fortuite a autoturismului.


Art. 8. - Comodatarul se obligă:
- să conserve autoturismul împrumutat;
- să folosească autoturismul potrivit destinației stabilite prin prezentul contract;
- să restituie la data încheierii contractului bunul împrumutat.


RĂSPUNDEREA


Art. 9. - Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea - în tot sau în parte - a lucrului, dacă nu dovedește că deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecința folosirii potrivit destinației și fără culpă din partea sa.


DAUNE COMINATORII


Art. 10. - În cazul în care comodatarul nu restituie autoturismul la sfârșitul contractului, acesta este obligat să plătească comodantului, daune cominatorii în valoare de ................. lei pentru fiecare zi de întârziere.


FORȚA MAJORĂ


Art. 11. - Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă.
Partea contractantă care invocă forță majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 5 zile de la apariția acesteia adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei.


ÎNCETAREA CONTRACTULUI


Art. 12. - Raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.
Art. 13. - În caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.


LITIGII


Art. 14. - Litigiile dintre părțile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.


Prezentul contract a fost încheiat astăzi ....... în 3 exemplare originale, din care unul rămâne la comodant, unul la comodatar și unul la notariat.


Semnăturile părților


COMODATAR,
S.C. .............. S.R.L.
COMODANT,
Dl./D-na ............


< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE