Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

CONTRACT DE COMODAT (1)

         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE COMODAT


PĂRȚILE CONTRACTANTE


Între
Art. 1. S.C. Galeria S.R.L. cu sediul în ................., str. ..........., nr. ...., județul ......................., în calitate de comodant, reprezentată prin ..............
și
Art. 2. Dl/D-na ..................., domiciliat în ........................., str. ..............., nr. ...., județul ............ în calitate de comodatar


OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3. Obiectul contractului îl constituie împrumutul tablourilor aflate în colecția personală a d-lui/d-nei ....................., în calitate de comodant, pe care S.C. Galeria S.R.L. se obligă să le utilizeze pentru expoziția ce va avea loc în perioada .......... .


TERMEN
Art. 4. Împrumutul se acordă pe durata expoziției.


DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art. 5. Comodantul are dreptul:
- de a primi la scadență tablourile împrumutate comodatarului;
- de a exercita, în cazul refuzului de restituire a bunurilor de către comodatar, acțiunea reală în revendicare sau o acțiune personală derivată din contract.


Art. 6. Comodatarul are dreptul:
- de a reține bunurile până la plata cheltuielilor extraordinare, necesare și urgente făcute pentru conservarea tablourilor.


Art. 7. Comodantul se obligă:
- să remită tablourile la data începerii expoziției;
- să restituie cheltuielile făcute de comodatar în vederea conservării tablourilor pe durata expoziției;
- să suporte riscul pieirii fortuite a tablourilor.


Art. 8. Comodatarul se obligă:
- să asigure transportul în siguranță a tablourilor;
- să conserve bunurile împrumutate;
- să folosească bunurile potrivit destinației stabilite prin prezentul contract;
- să restituie la data încheierii contractului bunurile împrumutate.


RĂSPUNDEREA
Art. 9. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea - în tot sau în parte - a lucrului, dacă nu dovedește că deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecința folosirii potrivit destinației și fără culpă din partea sa.


FORȚA MAJORĂ
Art. 10. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă.
Partea contractantă care invocă forța majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 5 zile de la apariția acesteia adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei.


ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 11. Raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.
Art. 12. În caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.


LITIGII
Art. 13. Litigiile dintre părțile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ....... în 3 exemplare originale, din care unul rămâne la comodant, unul la comodatar și unul la notariat.
Semnăturile părților
COMODATANT,
S.C. GALERIA S.R.L. ...........
COMODATAR,
Dl./D-na ............

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE