Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ (3)

         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ


Art. 1. PĂRȚILE
Prezentul contract se încheie între: S.C. ........................... S.R.L., cu sediul în ..........., str. .............., nr. ........., sector .........., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ...................., reprezentată prin .............., în calitate de antreprenor, numită în continuare ANTREPRENOR;
S.C. ................................. S.R.L., cu sediul în ................, str. ............... nr. ........, sector, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ..................., reprezentată prin ............., numită în continuare BENEFICIAR
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
ANTREPRENORUL va construi BENEFICIARULUI un imobil ce se va realiza pe terenul situat în ..............., str. ............. nr. ............., conform proiectului anexat prezentului contract, proiect aprobat de beneficiar.
Art. 3. PREȚUL ANTREPRIZEI
Prețul antreprizei plătit de beneficiar este de ......... și va fi achitat în rate, după cum urmează:
- .....% din sumă la data semnării contractului;
- .....% din sumă la data finalizării construcției;
- .....% din sumă la data încheierii finisării construcției;
- .....% din sumă la data semnării procesului-verbal de predare-primire;
- .....% din sumă în 5 zile de la semnarea procesului-verbal de predate-primire;
Prețul include TVA și se va efectua prin ordin de plată în termen de 5 zile de la emiterea facturii de către antreprenor.
Art. 4. TERMENUL
Termenul de realizare a construcției este de ....... luni de la data semnării prezentului contract.
Neexecutarea în termen atrage pentru antreprenor plata de penalități de ....% pe zi de întârziere, până la predarea finală a lucrării.
Art. 5. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI
Antreprenorul va procura materialele necesare realizării construcției și va executa lucrarea conform proiectului aprobat de beneficiar, cuprins în Anexa I a prezentului contract.
Antreprenorul va preda beneficiarului la cheie construcția la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 din prezentul contract.
Antreprenorul este obligat să obțină toate autorizațiile necesare pentru executarea contractului.
Art. 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul va recepționa și va lua în primire lucrarea după terminarea ei la cheie, pe baza procesului-verbal de recepție.
Beneficiarul poate transmite unui terț drepturile și obligațiile provenite din prezentul contract.
Art. 7. GARANȚII
Antreprenorul răspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el și pentru viciile ascunse ale construcției, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 10/1995, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2001 și Legea nr. 587/2002, privind calitatea în construcții.
Antreprenorul nu garantează pentru viciile aparente în momentul recepției fără rezerve de către beneficiar. Părțile înțeleg prin vicii aparente, viciile pe care un beneficiar vigilent le-ar fi remarcat sau ar fi trebuit să le observe, în cadrul procedurii de recepție.
Antreprenorul răspunde și garantează calitatea lucrărilor și construcțiilor timp de 18 luni de la data recepției finale a lucrării, obligându-se să remedieze în acest interval toate defectele de calitate apărute, cu excepția celor datorate culpei beneficiarului în cazul viciilor ascunse, antreprenorul răspunde și garantează dacă s-au ivit într-un interval de zece ani de la recepția finală a lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata existenței construcției, pentru vicii ale structurii de rezistență.
Art. 8. PROIECTELE
Proiectele de construcție, împreună cu planul de situație și tabelul de finisaje, precum și fișa procesului-verbal de recepție vor fi vizate de beneficiar și se vor afla în Anexa la prezentul contract, făcând parte integrantă din acesta.
Orice detaliere a daunelor prezentului contract, cuprinsă în aceste anexe, obligă întocmai părțile. În caz de divergență între prevederile unei clauze din contract și o dispoziție din anexă, prevalează dispoziția din anexele indicate în alineatul precedent.
Art. 9. MODIFICĂRI ALE PROIECTULUI
În cazul în care din dorința beneficiarului rezultă necesitatea unor lucrări suplimentare, acestea se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare.
Sumele suplimentare vor fi achitate de beneficiar prin ordin de plată în termen de 15 zile de la semnarea actului adițional, în cazul în care este vorba de modificări ale proiectului inițial și în condițiile de plată stipulate la art. 3 în cazul unor construcții auxiliare tot pe terenul aferent clădirii.
Art. 10. PENALITĂȚI DE îNTÂRZIERE
În caz de întârziere în execuție din culpa sa, antreprenorul va plăti penalizări de ......% pe zi de întârziere din valoarea aferentă părții de construcție nerealizate din culpa sa.
Art. 11. TEMPERATURA
Lucrările de construcții se sistează la temperaturi de ....... grade C.
Temperaturile se constată la locul șantierului și se comunică beneficiarului de îndată de către antreprenor.
Perioada în care lucrările se sistează în condițiile enunțate la alin. 1. va prelungi termenul prevăzut în art. 4 din prezentul contract.
Art. 12. DIRIGINTELE
Beneficiarul își va putea numi un diriginte de șantier care va supraveghea derularea antreprizei conform contractului și anexelor sale.
Neexercitarea de către beneficiar a dreptului de mai sus nu poate opri derularea antreprizei.
Art. 13. RECEPȚIA LUCRĂRII
La finalizarea lucrărilor de execuție, recepția se va face de către beneficiar pe baza unui proces-verbal de recepție semnat de beneficiar sau împuternicitul acestuia și de reprezentantul antreprenorului, în ziua stabilită de comun acord de părți. Termenul maxim acordat pentru recepție este de 3 zile de la comunicare.
Din momentul semnării procesului-verbal de recepție finală, riscurile lucrului și ale contractului (calamitate, distrugeri, accidente) trec asupra beneficiarului.
Art. 14. FORȚA MAJORĂ
Riscul contractului este suportat de către antreprenor până la data recepției finale a lucrării de către beneficiar.
Antreprenorul va fi exonerat de răspundere pentru distrugerea lucrului sau pentru neexecutarea obligațiilor contractuale în caz de forță majoră, așa cum este ea reglementată.
Părțile convin ca fiind forță majoră și intervenția normativă contrarie.
Forță majoră în care se află antreprenorul va fi notificată beneficiarului în termen de șapte zile de la apariția sa.
Art. 15. LITIGII
În cazul apariției unor litigii în legătură cu executarea prezentului contract, se va încerca soluționarea amiabilă a acestora.
Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, se va supune litigiul spre soluționare Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din București.
Se consideră refuz de conciliere inclusiv sesizarea directă a Curții de Arbitraj de către una din părțile contractului.
Art. 16. DREPTUL APLICABIL
Părțile aleg ca lex causae pentru încheierea, interpretarea, executarea și încetarea prezentului contract, inclusiv pentru litigiile ce ar interveni între ele, dreptul român.
Art. 17. TERENUL
Cota indiviză de teren aferentă construcției care face obiectul prezentului contract va trece în proprietatea beneficiarului în momentul semnării de către acesta a procesului-verbal de predare-primire al construcției respective.
Art. 18. DISPOZIȚII FINALE
Prezentul contract include și anexele care fac parte integrantă din acesta.
Prezentul contract s-a încheiat la ..............., astăzi, ........, în trei exemplare originale.


ANTREPRENOR,
BENEFICIAR,


< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE