Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ (2)

         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ


PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art. 1. S.C. .............. cu sediul în ..........., str. ......., nr. ...., județul ............., reprezentată prin .............. în calitate de ANTREPRENOR
și
Art. 2. Dl/D-na. .................., domiciliat în ........, str. .........., nr. ...., județul ...... în calitate de CLIENT
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3. Obiectul contractului îl constituie executarea de către antreprenor, cu materialele sale și pe riscul său, următoarele:
- clădiri cu destinația .............................
- instalații ........................................
- căi de comunicație ................................
- împrejmuiri .......................................
- dotări ............................................
- reparații .........................................
Construcțiile și lucrările vor fi executate de antreprenor pe baza planului general și de detaliu și a proiectului de execuție, prezentate de client și acceptate fără obiecție de antreprenor.
Lucrările vor începe numai după obținerea autorizației prevăzute de Legea nr. 50/1991, modificată de Ordonanța de urgență Guvernului nr. 122/2004 și Legea nr. 119/2005, privind autorizarea executării construcției de către ...................... . Obținerea autorizației de construcției și a vizelor legale revine clientului.
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art. 4. Antreprenorul se obligă:
a) să cumpere materialele necesare pentru construcție;
b) să respecte planurile general și de detaliu și a proiectului de execuție a lucrării, așa cum a fost prezentat de client și acceptat;
c) să predea construcția la termenul stabilit în contract.
Art. 5. Clientul se obligă:
a) să furnizeze planurile construcției întocmite de arhitect;
b) să obțină autorizația de construire eliberată de primărie;
c) să efectueze recepția construcției și să ia în primire lucrarea executată;
d) să plătească prețul la data recepționării și luării în primire a lucrării.
DREPTURILE PĂRȚILOR
Art. 6. Antreprenorul are dreptul:
a) de a primi prețul la data stipulată în contract;
b) de a obliga clientul să plătească prețul dacă a fost pus în întârziere în ceea ce privește obligația de a verifica și de a lua în primire lucrarea executată
Art. 7. Clientul are dreptul:
a) de a cere predarea lucrării executate la termenele stipulate în contract.
b) de a asista și a verifica modul de execuție al lucrărilor ce fac obiectul contractului în timpul execuției.
PREȚUL ȘI PLATA
Art. 8. Lucrările se execută la un preț de deviz, stabilit potrivit documentelor de plată.
Plata se va face eșalonat de către client după recepția fiecărei faze a lucrărilor prin:
- contul antreprenorului nr. ................. deschis la Banca .............
- contul clientului nr. ...................... deschis la Banca .............
Neplata la termen a ratei pentru partea din lucrare executată și recepționată conduce, din inițiativa antreprenorului, la rezilierea contractului cu daune reprezentând ..................% din valoarea contractului, valoare ce va fi estimată de expert la termenul când se va hotărî rezilierea.
TERMENUL DE EXECUȚIE
Art. 9. Termenul de execuție și de recepție definitivă a lucrărilor de antrepriză la cheie, este de .......... zile/luni/ani începând cu data de .............. și până la data de ..................
Nerespectarea în termen a obligațiilor asumate prin prezentul contract se penalizează cu .....% pe zi de întârziere, penalități ce vor fi suportate de partea în culpă. Clientul va avea dreptul de a hotărî sistarea lucrărilor și executarea lor de alt antreprenor. Penalitățile sunt datorate de la data scadenței și până la executarea ei efectivă.
SUPORTAREA RISCURILOR
Art. 10. Antreprenorul, în calitate de proprietar al materialelor până la predarea lucrării clientului, suportă pagubele rezultate din pieirea lor.
Art. 11. Dacă executarea contractului (predarea lucrării executate) devine imposibilă datorită culpei antreprenorului, acesta nu are dreptul la plata prețului.
RĂSPUNDEREA
Art. 12. Antreprenorul răspunde pentru pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el și ale lucrării, după ce a fost recepționată de către client, din cauza unui viciu de construcție sau al terenului într-un termen de 10 ani din ziua recepției lucrării.
FORȚA MAJORĂ
Art. 13. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă.
Partea contractantă care invocă forță majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 5 zile de la apariția acesteia adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 14. Contractul încetează prin reziliere la cererea uneia din părți pentru neexecutarea obligațiilor de către cealaltă parte.
LITIGII
Art. 15. Litigiile dintre părțile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.


Prezentul contract a fost încheiat astăzi ............. în 3 exemplare.


ANTREPRENOR,
S.C. ............
CLIENT,
Dl./D-na..........


< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE