Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ (1)

         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ


PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art. 1. S.C. .............. cu sediul în ..........., str. ......., nr. ...., județul ............, denumită în prezentul contract "antreprenor", reprezentată prin .............. în calitate de antreprenor


și


Art. 2. Dl/D-na .................., domiciliat în ........, str. ..........., nr. ...., județul ...... în calitate de client


OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3. Obiectul contractului îl constituie construirea de către antreprenor a unui imobil pe terenul aflat în proprietatea clientului.


TERMEN
Art. 4. Termenul contractului este de ...... luni.


OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art. 5. Antreprenorul se obligă:
a) să cumpere materialele necesare pentru construcție;
b) să respecte planurile construcției așa cum au fost întocmite de arhitect și avizate de primărie;
c) să predea construcția la termenul stabilit în contract.


Art. 6. Clientul se obligă:
a) să furnizeze planurile construcției întocmite de arhitect;
b) să obțină autorizația de construire eliberată de primărie;
c) să efectueze recepția construcției și să ia în primire lucrarea executată;
d) să plătească prețul la data recepționării și luării în primire a lucrării.


DREPTURILE PĂRȚILOR
Art. 7. Antreprenorul are dreptul:
a) de a primi prețul la data stipulată în contract;
b) de a obliga clientul să plătească prețul dacă a fost pus în întârziere în ceea ce privește obligația de a verifica și de a lua în primire lucrarea executată


Art. 8. Clientul are dreptul:
De a cere predarea construcției executate la termenul stipulat în contract.


SUPORTAREA RISCURILOR
Art. 9. Antreprenorul, în calitate de proprietar al materialelor până la predarea lucrării clientului, suportă pagubele rezultate din pieirea lor.
Art. 10. Dacă executarea contractului (predarea lucrării executate) devine imposibilă datorită cazului fortuit sau forței majore, antreprenorul nu are dreptul la plata prețului.


RĂSPUNDEREA
Art. 11. În caz de neexecutare a lucrării, antreprenorul răspunde față de client potrivit dreptului comun.
Art. 12. Antreprenorul răspunde pentru pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el și ale lucrării, după ce a fost recepționată de către client, din cauza unui viciu de construcție sau al terenului într-un termen de 10 ani din ziua recepției lucrării.


FORȚA MAJORĂ
Art. 13. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă.
Partea contractantă care invocă forță majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 5 zile de la apariția acesteia adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei.


ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 14. Contractul încetează prin reziliere la cererea uneia din părți pentru neexecutarea obligațiilor de către cealaltă parte.


LITIGII
Art. 15. Litigiile dintre părțile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.


Prezentul contract a fost încheiat astăzi ............. în 3 exemplare.


ANTREPRENOR,
S.C. ............
CLIENT,
Dl./D-na ...............


< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE