Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Antecontract tip apartament

         Tipareste        Trimite prin email

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

 

 

 

 

 

ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

 

 

 

 

 

Încheiat astăzi, ..., între următorii:
1.A.L.-C., ne/casatorita, domiciliata in ..., CNP ..., in calitate de promitent-vanzatoare

2.D.M., ne/căsătorită, domiciliată în ...si D.C., ne/căsătorit, domiciliat în ..., în calitate de beneficiari-cumparatori
Eu, promitent vânzătoarea ma oblig sa vand, iar noi beneficiarii-cumparatori, ne obligam să cumpăram apartamentul cu nr...., situat la adresa ..., având numarul cadastral ... si intabulat fiind in Cartea Funciara a .... sub nr.....
Subsemnata promitent vanzatoare am dobândit apartamentul ce face obiectul prezentului antecontract în baza contractului de vânzare-cumpărare nr...., autentificat la notarul public ....
Imobilul ce se vinde nu se găsește grevat de sarcini sau servituți , iar eu, promitent vânzătoarea garantez beneficiarii cumparatori pentru orice evicțiune totală sau partială conform art.1337 cod civil.
Prin prezentul antecontract eu, promitent vânzătoarea ma oblig sa nu instrainez si sa nu grevez apartamentul descris mai sus în favoarea altor persoane fizice sau juridice  și garantez beneficiarii cumparatori de buna mea  credință cu privire la respectarea prezentei promisiuni de vânzare.
De asemenea, eu, promitent vânzătoarea, ma oblig ca până la autentificarea contractului să îndeplinesc in totalitate formalitățile necesare înstrăinării(obtinere certificat de rol fiscal, extras de carte funciara, adresa asociatia de proprietari, etc).
Totodată, precizez că nu am și nu voi avea de formulat alte pretenții bănești de la beneficiarii cumpărători indiferent de fluctuația prețurilor bunurilor imobiliare până la data perfectării vânzării.
Prețul total al vânzării este de ...  sumă din care eu, promitent vânzătoarea am primit astăzi data atestării antecontractului suma de ... iar diferența de pret  urmează a mi se achita integral până la data de ..., când se va  încheia contractul de vânzare-cumpărare în forma autentică.
Termenul de ... va putea fi prelungit cu maxim 10 zile în condițiile în care până la această dată nu sunt obținute în forma finală actele legale necesare efectuării vânzării în forma autentică, sau beneficiarii  cumparatori solicita o prelungire a acestui termen.Noul termen pentru perfectarea vânzării se va stabili prin acordul părților.
Noi, beneficiarii cumparatori, declaram că am convenit cu promitenta vânzătoare cumpărarea apartamentului descris mai sus, pe prețul și în condițiile stipulate în prezentul contract și ne obligam să suportam toate taxele aferente vânzării, constând în taxele de timbru și onorariul notarial, precum și cheltuielile aferente prezentului act.
De asemenea, declaram că am luat cunoștință de situația juridică și de fapt a apartamentului ce formează obiectul antecontractului și înțelegem să dobândim proprietatea după autentificarea contractului de vânzare-cumpărare.
Taxele și toate spezele ocazionate cu atestarea prezentului antecontract de vânzare-cumpărare precum și cele privitoare la autentificarea contractului de vânzare-cumpărare privesc pe beneficiarii  cumpărători.
Ambele părți contractante stipulăm următoarea clauză sancționatoare în caz de culpabilitate la neperfectarea vânzării:
Daca promitent vânzătoarea va refuza încheierea contractului de vânzare-cumpărare, aceasta va restitui aconto-ul primit , plus 5.000 euro ca sancțiune civilă , iar dacă beneficiarii cumparatori vor refuza încheierea vânzării în forma autentică și achitarea restului de preț vor pierde suma plătită ca acont.
Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.
Orice litigii privind executarea acestui contract vor fi soluționate amiabil, în caz contrar competența revenind instanțelor în drept.

 

 

 

 

 

 

 

 

Promitent vânzătoare                                    Beneficiari cumpărători

 

 

 

 

 

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE